strona gwna > reklama
wybierz miasto:
B C G K O P S T U W Z

Wabrzych
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
"Zrb. Oglnopolska wystawa rzeby"
08.06.2018 - 10.09.2018
Patronat „Arteonu”

Wystawa „Zrb” to pierwsza w tej skali oglnopolska prezentacja wspczesnej rzeby zarwno w Wabrzychu, jak i na terenie caego wojewdztwa Dolnolskiego. Jednym z istotnych elementw uzasadniajcych organizacj tej wystawy jest ukazanie wielowymiarowoci polskiej tradycji rzebiarskiej w zakresie jej nurtw i poszukiwa formalnych. Jej zaoeniem jest zaproszenie artystw do Wabrzycha i umoliwienie im wykonania prac z najrniejszych materiaw. Rzeby zostan wykonane midzy innymi z ceramiki, papier mache, ywicy, granitu, marmuru, powstan te odlewy mosine czy instalacje. Bdzie to pokaz najwybitniejszych postaci rzeby polskiej, ze wszystkich orodkw akademickich w kraju. Potraktowanie kopalni jako swoistej metafory sztuki wydaje si trafne; bynajmniej nie chodzi tu jednak o trafno oczywistego porwnania, w ktrego sensie zawierayby si takie pojcia, jak gbia, warstwa, pokad lub wydobycie. Organizatorzy nawizuj do „zrbu”, czyli czci kopalni, ktra jest „furtk” dzielc podziemn stref kopalni od powierzchni. Szczeglnie interesujca jest dla nich refleksja nad semantyk: niejednoznacznym sensem zawartym w pojciu zrbu rozumianego metaforycznie. Znaczenia te wi si z form oraz jej spoecznymi, kulturowymi lub ontologicznymi uzasadnieniami. Tytu wystawy zawiera w sobie sensy: przecicia, wyjcia/wejcia lub ujednolicenia. Odnosi si take do sytuacji, w ktrej odsania si inny horyzont. Tytu ten moe by rwnie traktowany jako sygna dyskusji nad granicami przestrzeni wewntrznej i zewntrznej w rzebie. Artyci: Maciej Albrzykowski, Marcin Berdyszak, Mariusz Biaecki, Boenna Biskupska, Anna Bujak, Hubert Bujak, Pawe Czekaski, Tomasz Domaski, Mateusz Dworski, Jerzy Fober, Matj Frank, Karolina Freino, Ryszard Gluza, Roland Grabkowski, Magdalena Grzybowska, Alojzy Gryt, Jacek Jagielski, Janusz Jasiski, Grayna Jaskierska-Albrzykowska, Katarzyna Jzefowicz, Wojciech Maek, Magorzata Kazimierczak, Katarzyna Koczyska-Kielan, Mariusz Kosiba, Janusz Kucharski, Jan Kucz, Stanisaw Kulon, Elbieta Leszczyska-Szlachcic, Wojciech Maek, Marcin Michalak, Tomasz Opania, Ludmia Ostrogrska, Leon Podsiady, Marek Sienkiewicz, Micha Staszczak, Andrzej Szarek, Katarzyna Szarek, Karol Szostak, Karolina Szymanowska, Tomasz Tomaszewski, Igor Wjcik, Aleksander Zyko.

[zwi]


Warszawa
Biuro Wystaw / Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
"Wczesna chorwacka sztuka komputerowa, 1971-1976"
21.06.2018 - 30.06.2018

Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej we wsppracy z Ambasad Republiki Chorwacji w Polsce przygotowuje wystaw pod tytuem „Wczesna chorwacka sztuka komputerowa, 1971-1976”. Wystawa zostanie otwarta 21 czerwca 2018r. w Biurze Wystaw przy ul. Krakowskie Przedmiecie 16/18 w Warszawie. Na wystawie zostan zaprezentowane dziea sprzed pidziesiciu lat, powstae w ramach wanego eksperymentu artystycznego przeprowadzonego w Chorwacji (w owym czasie w ramach Jugosawii, pod rzdami niezalenej Partii Komunistycznej), znacznie wyprzedzajcego wczesne czasy, o wikszym ni si pocztkowo wydawao zasigu. Nowatorskie na wczesne czasy byo to uycie komputerw w sztuce. W latach 60. i na pocztku lat 70. XX wieku, wikszo osb zaangaowanych w tworzenie dzie sztuki przy uyciu „maszyny mylcej zamiast pdzla” bya naukowcami, inynierami i studentami majcymi dostp do pierwszych komputerw na uczelniach wyszych, w laboratoriach naukowych, bd instytutach pastwowych. Termin „grafika komputerowa” po raz pierwszy uyty zosta w 1960 r. przez Williama Fettera, grafika pracujcego w firmie Boeing.  Wkrtce potem powstaa definicja „Sztuka komputerowa jest to sztuka z wykorzystaniem komputerw w procesie twrczym.  Sztuk w tym rozumieniu moe by obraz, dwik, animacja, performance, video, czy instalacja”. Pragnc uczyni Zagrzeb orodkiem zrnicowanych nowoczesnych teorii i praktyk artystycznych, organizatorzy wystaw Nove tendencije zaproponowali kilku modym informatykom, aby zaprezentowali swoje grafiki komputerowe na wystawach Nowe tendecje w 1969 i 1973 roku. W nastpnych latach wszyscy oni zyskali midzynarodowe uznanie, brali udzia w wielu wystawach na caym wiecie kontynuujc jednoczenie kariery akademickie, czy te tworzc w dziedzinie reklamy, wzornictwa komputerowego, animacji i wideo. Vilko iljak i Tomislav Mikuli nadal s bardzo aktywni na arenie midzynarodowej, prezentowali swoje prace take w Polsce: w 1998 grafiki iljaka pokazano na wystawie „Kartografowie: projekcje geognostyczne” w Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, natomiast obaj artyci, iljak i Mikuli wzili udzia w wystawie „Nowa sztuka dla nowego spoeczestwa”, w Muzeum Wspczesnym we Wrocawiu w 2015.

[zwi]


Wrocaw
Muzeum Architektury
"Leon Tarasewicz"
10.05.2018 - 26.08.2018

Muzeum Architektury we Wrocawiu zaprasza na spotkanie ze sztuk jednego z najwaniejszych polskich artystw wspczesnych. Wystawa ukae ewolucj twrczoci Leona Tarasewicza od ukoczenia studiw w warszawskiej Akademii Sztuk Piknych w 1984 roku, przez prezentacj wielkoformatowych obrazw z lat 80. i 90. XX w., po przykady kompozycji przestrzennych ostatnich lat. Leon Tarasewicz od ponad trzech dekad konsekwentnie przekracza granice obrazu. Zagarnia dla malarstwa coraz wiksze przestrzenie – wybiera wielkie formaty pcien, anektuje kolejno ciany, podogi i elementy zastanej architektury, przeksztaca strukturalne paszczyzny w niezalene instalacje malarskie konstruowane z rusztowa, drewna i farby we wntrzach i na zewntrz budynkw, kae widzom depta po obrazach i gubi si w labiryntach malarskich instalacji. Wkracza w przestrze publiczn, oszukuje zmysy i buduje iluzje, multiplikujc malowane konstrukcje i naturalne otoczenie w lustrzanych odbiciach. W ostatnich dziaaniach coraz czciej wyznacza rytm rzeczywistoci  samym wiatem, wykorzystujc wiecce plastikowe formy wypeniane czystym kolorem. Kolejne wtki  malowania „wychodzcego z ram” cz si na wystawie z dziaaniem w samej przestrzeni rozumianej jako konkretne miejsce. Ekspozycj tworz trzy uzupeniajce si strefy nawizujce do etapw rozszerzania granic w malarstwie Tarasewicza – od tradycyjnie rozumianego obrazu na paszczynie ptna i papieru po realizacje site specific zaprojektowane dla  wntrza Muzeum Architektury we Wrocawiu i zaadaptowane do muzealnego wirydarza. Wielkoformatowe obrazy z charakterystycznymi, regularnie powtarzajcymi si motywami zaczerpnitymi z natury, ktre stopniowo przeksztacaj si w proste znaki malarskiej materii – pasy koloru i wiata i nieregularne plamy barw, zestawione zostaj z malarstwem rozprzestrzeniajcym si w trzeci wymiar jako obraz-miejsce - instalacja malarska i wietlna integralnie zwizana z architektur dawnego klasztoru bernardynw, w ktrym mieci si Muzeum Architektury. Na wystawie znajd si prace ze zbiorw Muzeum Narodowego we Wrocawiu, warszawskiej Zachty, Galerii Arsena w Biaymstoku, Muzeum Grnolskiego w Bytomiu a take z kolekcji prywatnych i zbiorw wasnych Leona Tarasewicza. Zestawione z realizacjami site specific, w kontekcie miejsca  pozwalaj przyjrze si dialogowi malarstwa z architektur skadajc si na polisensoryczny obraz dziaa jednego z najciekawszych wspczesnych artystw. Ekspozycji bdzie towarzyszya publikacja zawierajca teksty krytykw i teoretykw sztuki omawiajce kluczowe zagadnienia twrczoci artysty, a take dokumentacja fotograficzna prac Leona Tarasewicza pochodzcych z prezentowanej wystawy.

Leon Tarasewicz, Bez tytuu, 1987, olej na ptnie, Galeria Arsenal w Biaymstoku, mat. pras. Muzeum Architektury we Wrocawiu
[zwi]


Wrocaw
Galeria FOTO-GEN Orodka Kultury i Sztuki
"Zdzisaw Pacholski: Niedowidzenia"
15.06.2018 - 07.07.2018

Wystawa ukazuje prace Zdzisawa Pacholskiego z trzech cykli, z rnych lat, ktre wyrazicie odnosz si do problemw percepcji wizualnej i wiarygodnoci medium fotografii. Tymi problemami artysta zajmowa si ju w latach 1970-tych, gdy uczestniczy w nurcie „fotografii ekspansywnej”, ktry wwczas w polskiej sztuce stanowi wany segment sztuki postkonceptualnej. Cykl Atrybuty – Rekwizyty, powstawa zasadniczo w latach 1980-tych. Te fotograficzne inscenizacje, dziki wykorzystaniu prostych rekwizytw i graficznej przejrzystoci, w lapidarny sposb wskazuj na paradoksy ludzkich dziaa, demaskujc miako dogmatycznych hase i schematw mylenia.Wwczas te prace byy odczytywane poprzez polityczny kontekst tego okresu, zwaszcza e twrca bra udzia w akcjach wyraajcych protest rodowiska artystycznego wobec skutkw stanu wojennego i bronicych niezalenoci sztuki. Ich wymowa jest jednak na tyle uniwersalna, e po tylu latach pozostaj rwnie aktualne i nie wymagaj historycznego komentarza. Deprecjonowanie jednostki postrzeganej poprzez kody ewidencji, pozorno hierarchii, fragmentaryczno percepcji czy uomno pamici, to problemy aktualne w kadym kontekcie i czasie. Ich rdem jest zadziwiajco trwaa niezborno ludzkiego postrzegania oraz postpowania w wiecie i wobec ludzi.
Kolejna grupa wystawionych prac naley do cyklu Heroizm widzenia. Powstaway one w latach 1990-tych, a ich specyficzna forma wynika z wizualizacji struktury cyfrowego zapisu fotografii. Chocia wielu uwaa, e ta wczesna innowacja zmienia zasadniczo charakter tego medium, to Pacholski wskazuje, e w kadym wariancie fotografii podstaw jest rejestrowanie wiata odbitego od powierzchni przedmiotw, a to ma podobny potencja dla pobudzania umysu w kierunku wytwarzania skojarze z fizyczn realnoci. Jednak ani mechanizm tych skojarze ani pojmowanie realnoci nie daj si jednoznacznie objani i w tym wanie ley sedno problemw z interpretowaniem fotografii. Dlatego Zdzisaw Pacholski tak wytrwale dry to zagadnienie, szukajc wci nowych sposobw jego wyraenia. Potwierdza to praca „Oboki pamici” z 2012 r., gdzie na cig czterech reprodukcji archiwalnych fotografii nanis fragmenty innych obrazw, zacierajc tym samym partie ta. Dziaanie to wskazuje na skomplikowane relacje pomidzy fotograficznymi dokumentacjami a pamici. Fotografie z jednej strony wspomagaj pami, ale zamroony w jakim kadrze stan rzeczy nie odpowiada dynamicznej i napdzanej emocjami naturze pamici. Tak wic w tej pracy manipulowanie tworzywem moe wywoa skojarzenia nie tylko z formami pamici (zmiennymi jak oboki), ale te z faktem odrywania si ustalonych form fotografii od  tropw istniejcych w pamici, co czyni je podatnymi na dowolne interpretacje. Z uwagi na to  „Oboki pamici” staj si rwnie refleksj nad informatycznym chaosem wspczesnoci, ktry przytacza nas obrazami o przypadkowym i niejasnym znaczeniu.
W najnowszym cyklu prac Rzeczywisto, ktra nie istnieje (2016-2017) Zdzisaw Pacholski odnosi si ponownie do kwestii mechanizmw postrzegania i wiarygodnoci medium fotografii. Tytu tego cyklu mona rozumie i tak, e kada fotografia odpowiada rzeczywistoci tylko w sposb umowny, gdy zapisuje zaledwie niektre elementy wyrwane z cigu zoonych procesw. Jest to wic obraz o walorach, ktre formalnie maj swoj autonomi, jednak faktycznie wartociowany jest on poprzez odniesienia do fizycznych realiw istnienia, zwaszcza jeli – tak jak tutaj - ma cechy bezporedniej rejestracji. Niemniej zawsze moliwe s podejrzenia o manipulacje, tak czste dzisiaj przy moliwociach komputerowej obrbki. Autor zapewnia jednak, e te obrazy powstay wycznie w momencie fotografowania, a nie jako skutek pniejszych zabiegw. Dodaje przy okazji, e jego strategia jest sprzeciwem wobec atwoci „fotografii komputerowej”, ktra skania do bezrefleksyjnych procedur, uwalniajc kiczowat estetyk w niespotykanej dotd skali. Rozbudzona wiara w moc technologii tumi zdolno oceny naturalnej sfery widzenia i zwizanego z ni stanu umysu. Przeciwstawiajc si temu, artysta wskazuje na walory podstawowych procedur fotografii, ktre ujawniaj zarwno nasze zasadnicze intencje wobec wiata, jak te ich zagadkowe uwarunkowania. (Adam Sobota, kurator wystawy)

[zwi]

   »

W czerwcowym „Arteonie” wystaw „Teraz komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie omawia Natalia Mrozkowiak. W rubryce „Dossier” Andrzej Szarek przypomina twrczo Jana Kucza. Wojciech Delikta z kolei pisze o dizajnerskich obiektach Donalda Judda, pokazywanych na wystawie w San Francisco. Natomiast wystaw zatytuowan „Tu strzyka, tam upie, ale ry. A sumienie ksa. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, lady”, przygotowan z okazji stulecia urodzin Tadeusza Brzozowskiego w Pawilonie Czterech Kopu we Wrocawiu, opisuje Agnieszka Salamon-Radecka.
W najnowszym „Arteonie
take Joanna Winnicka-Gburek recenzuje wystaw „Ojczyzna w sztuce” w krakowskim MOCAK-u, Marcel Skierski komentuje wystaw „Warsztaty z rewolucji” w poznaskiej Galerii Miejskiej Arsena, a cykl powicony duchowoci w sztuce inauguruje tekstem „Rado Heroda” Tomasz Bika OP. Z kolei Dorota aglewska w rubryce „Rynek sztuki” pisze o tym, co rynkowi da internet. Agnieszka Salamon-Radecka natomiast kontynuuje seri „Poznaska awangarda”, przybliajc posta Wadysawa Skotarka. W czerwcowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, tym razem skomentowany przez redaktor naczeln, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Tadeusz Baranowski, „Skd si bierze woda sodowa”, plansza 41/41 (fragment), blaudruk, akwarela na papierze, diapozytyw, 1982, mat. pras. Muzeum Narodowego w Krakowie

Czytelnicy ARTeonu
to z reguy osoby mode, mieszkajce w miastach powyej 100 tysicy mieszkacw, legitymujce si wyksztaceniem wyszym lub jeszcze studiujce, o dochodach zblionych do redniej krajowej. W oglnej liczbie czytelnikw magazynu dominujc grup s panie

Wydawcy ARTeonu
i jego zespoowi redakcyjnemu bardzo zaley na szeroko rozumianej promocji sztuki wspczesnej, ktra w Polsce jest nadal mao znana, i o ktrej mwi si zbyt rzadko. Podejmujc to trudne wyzwanie liczymy na wspprac z instytucjami, ktre buduj swj presti take poprzez sponsorowanie przedsiwzi promujcych sztuk. Nasze zaproszenie do skorzystania ze stron reklamowych w "ARTeonie" kierujemy rwnie do wacicieli i kierownikw galerii, muzew, salonw sztuki, domw aukcyjnych, a take do producentw i dystrybutorw materiaw sucych artystom do realizacji ich pomysw.

Wysoka jako merytoryczna
i edytorska miesicznika, odpowiednia sie dystrybucji, stale rosnca liczba prenumeratorw, niezmienne terminy wydawnicze to - obok faktu, i "ARTeon" jest jednym z nielicznych pism o sztuce na rynku polskim - gwarancja skutecznoci publikowanych na amach magazynu o sztuce "ARTeon" reklam.

Jakub Biernacki jakub.b@kruszona.pl

Biuro reklamy:
tel. 061 869 91 77
e-mail: reklama@arteon.pl
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

dyrektor ds. marketingu i reklamy
Gabriela Turkowska
marketing@kruszona.pl