strona gwna > prenumerata
wybierz miasto:
B C G J K L N O P S T W Z

Gliwice
Galeria Sztuki Wspczesnej Esta
Jarosaw Kozowski, "Empatia"
10.11.2017 - 07.12.2017

Jarosaw Kozowski z podejrzliwoci przyglda si przylegoci jzyka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistoci. Przywoujc pojcie empatii odsania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne uycia (i naduycia) ikonicznych niemal przedstawie, ktre wydaj si znajome i oczywiste. Zestawiajc i multiplikujc rozpoznawalne elementy wizualnego otoczenia, nie proponuje prostych opozycji czy zalenoci. Te ostatnie czsto okazuj si gr czysto retoryczn, jak zmultiplikowany wizerunek Mao w pracy zatytuowanej Empatia przewodniczcego Mao do narodu chiskiego i vice versa. Artysta mnoy wtpliwoci, ujawnia paradoksy i niejednoznacznoci tkwice w mechanicznej lekturze historii i wspczesnoci, jak w Empatii Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa. Jarosaw Kozowski, czoowa posta sztuki konceptualnej, z poczuciem humoru demitologizuje powszechnie akceptowane mity, zrcznie wydobywa je ze strumieni znacze i ich banalizacji. W przewrotnych grach wizualnych i jzykowych przenicowuje wiat wspczesnej wizualnoci, w ktrym panosz si odklejone od swych pierwowzorw wizerunki, a designerska estetyzacja zamienia w produkt nawet niszowe praktyki street artu. O wystawie: Kady obiekt to para dopeniajcych si przeciwiestw. Kady element ma swj odpowiednik „po drugiej stronie” skali. I vice versa. [mnogie/pojedyncze, sacrum/profanum, gra/d, mit/mitologia… etc.] Nie wiem czy to rzeczywicie empatia. Raczej rewerencja, absolutna kurtuazja. Ogromna dyscyplina wizualna, minimalne rodki, perfekcyjna artykulacja. Salon artystyczny, w ktrym pojcia dokonuj eleganckich trawersw [musz podej do Marylin i zamieni z ni sowo, ”nie robia jeszcze dzisiaj kupy”] i trawestuj si nawzajem. [Marylin w ogle nie robia kupy. Eteryczne, utkane z mgie i westchnie heroiny literatury romantycznej nie jady. Z krwi koci byy dziewki folwarczne, byty fizjologiczne, ale ju liczna pokojweczka miaa w sobie co ze sprytnego skrzata. A pasteryzowana, liofilizowana, podawana w bezpiecznym, jednorazowym opakowaniu prniowym Marylin bez cukru i konserwantw to ju zupenie inna historia, jeden ze ladw fascynujcych przeistocze, jakie przechodziy fundamentalne wyobraenia kultury zachodniej].

Jarosaw Kozowski, "Empatia Mao wobec narodu chiskiego i vice versa", for. mat. pras. GSW Esta

[zwi]


Jelenia Gra
BWA
"Abraham ostrzega"
10.11.2017 - 01.12.2017

Wystawa przygotowana w oparciu o twrczo ydowskiego rzebiarza i animatora kultury dziaajcego w przedwojennej Warszawie – Abrahama Ostrzegi. By to artysta znany przede wszystkim jako autor rzeby sepulkralnej – nagrobkw, z ktrych kilkadziesit przetrwao na Cmentarzu ydowskim na Woli. By czonkiem m.in. przedwojennego Towarzystwa Zachty Sztuk Piknych (debiutowa na wystawie w Zachcie w 1910 roku) oraz inicjatorem ydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuki, wraz z Wadysawem Waintraubem prowadzi te Atelier Zdobnictwa Artystycznego. W trakcie wojny, w getcie, by jednym z zaoycieli spdzielni artystycznej. Jak wielu innych artystw ydowskich zgin w obozie w Treblince. Ostrzega jest  twrc nagrobkw, ktry sta si jedn z tysicy ofiar bez grobu. Cho na wystawie nie ma rzeb Abrahama Ostrzegi, jego posta jest obecna — poprzez dziea wspczesnych artystw  rnych generacji i posugujcych si rozmaitymi mediami, ktrzy w autorski sposb zmierzyli si z jego dzieem i histori, twrczo interpretujc interesujce ich wtki. Jeleniogrska wystawa  zostaa rozszerzona o kontekst ewangelicki. lady wielowiekowej obecnoci protestantw na Dolnym lsku i w samej Jeleniej Grze widoczne s wszdzie. Koci aski i przylegajcy do niego dawny cmentarz ewangelicki z zespoem barokowych kaplic grobowych to najwiksze pomniki lskiej sztuki. To one ssiadoway z materialnymi dowodami kultury katolickiej i ydowskiej. Jest te w naszym regionie wiele obiektw o mniejszym moe znaczeniu dla sztuki i czsto zapomnianych, ale wanych dla lokalnej tosamoci. S to karczmy, kocioy i cmentarze. Ich nostalgiczne pikno pokazuje Tomasz Mielech. Aneks do wystawy stanowi multimedialny pokaz archiwaliw ze zbiorw Archiwum Pastwowego we Wrocawiu, oddzia w Jeleniej Grze, dotyczcy obecnoci spoecznoci ydowskiej w naszym miecie. W wystawie udzia bior: Hubert Czerepok, Tomasz Mielech, Magorzata Niedzielko, Katarzyna Rotkiewicz-Szumska, Krzysztof Wojciechowski.

[zwi]


Katowice
Galeria Sztuki Wspczesnej BWA
"Linia i chaos - - kompozycje przestrzenne wiata"
27.10.2017 - 03.12.2017
Patronat „Arteonu”

Artyci: Wadysaw Strzemiski, Klaudiusz Jdrusik, Urszula Broll, Zdzisaw Stanek, Zygfryd Dudzik, Zenon Moskwa, Andrzej Szewczyk, Marek Chlanda, Jerzy Wroski, Krystyna Pasterczyk, Piotr Lutyski, Krzysztof Morcinek, Marek Ku, Sawomir Brzoska, Micha Smandek, Wojtek Kucharczyk, Joanna Rzepka & ukasz Dziedzic.
Wystawa „Linia i chaos - kompozycje przestrzenne wiata” prezentujca historie awangardowych ruchw artystycznych na lsku oraz wspczesne odniesienia, odbdzie si w setn rocznic Pierwszej Wystawy Ekspresjonistw Polskich w 1917 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaci Sztuk Piknych, przedstawi dziaania, twrczo i dokonania kilku pokole artystw. Punktem wyjcia dla lskiej awangardy bdzie pobyt w Cieszynie Juliana Przybosia, ktry w latach 1927-1939 uczy w tamtejszym Pastwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego, a pniej w Pastwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym. Przybo ju wwczas by zainteresowany rewolucyjnymi ideami burzcymi dotychczasowy porzdek w sztuce, ktre z pasj zaszczepia swoim uczniom. W tym okresie pozna Wadysawa Strzemiskiego, kluczow posta polskiej awangardy, ktrego teoria unizmu stanowi istotny wkad w wiatow histori sztuki. Po wojnie Przybo zaj si uzasadnianiem nowatorstwa w sztuce, m.in. napisa przedmow do „Teorii widzenia” Strzemiskiego.
Na wystawie obok prac Wadysawa Strzemiskiego, chcemy przypomnie sylwetki najciekawszych czonkw grupy:Klaudiusza Jdrusika, Urszul Broll, Zdzisawa Stanka i Zygfryda Dudzika. Dziaalno St-53 bya jedn z pierwszych oznak sprzeciwu wobec dominacji realizmu socjalistycznego w sztuce polskiej.
W ujciu teoretykw awangardy sztuka jako obszar modelujcy wikszo ludzkich zachowa miaa posugiwa si oczyszczon struktur dziea odzwierciadlajcego logik budowy maszyny i dynamik nowoczesnego miasta. Utosamienie rewolucji spoecznej z rewolucj w sztuce zaowocowao midzy innymi pionierskimi eksperymentami w zakresie typografii. Fuzja obrazu i sowa znalaza swoje rozwiniecie w rekonstrukcyjnych operacjach na rozbitych znakach prowadzonych przez Zenona Moskw. Zderzenie funkcjonalnoci sowa z jednoczesnym odarciem go ze znaczenia i rozpatrywaniem w kontekcie czysto formalnym jest dla nich przyczynkiem do krytyki reprezentacji, zalenoci midzy rzeczywistoci i odnoszcym si do niej znakiem.
Grup kontynuatorw cieszyskich tradycji awangardowych, bd reprezentowa artyci, ktrzy od lat 70. najwyraniej odciskali swoje pitno na tamtejszym wydziale artystycznym Uniwersytetu lskiego, Wrd nich na szczegln uwag zasuguje Andrzej Szewczyk, duchowy przywdca nieformalnej grupy tzw. Gackw, ktr mona nazwa „grup cieszysk”. By jedn z najciekawszych osobowoci powojennej sztuki polskiej. Szewczyk powicajc si prbom przezwycienia tradycyjnej formy i struktury obrazu malarskiego, skupia si na nieustajcym procesie malarskim, w ktrym kluczowe byo stawianie znakw, tzw. „pisanie ksig”. Obok Szewczyka na wystawie pojawi si: Marek Chlanda, Jerzy Wroski, Krystyna Pasterczyk, Piotr Lutyski, Krzysztof Morcinek, Marek Ku. Bdzie to cz rozpisana w oparciu o odwoania do wczesnych galerii prezentujcych sztuk nowatorsk, midzy innymi Galeri Uniwersyteck Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeri Miejsce i Galeri Szar w Cieszynie, Kronik w Bytomiu, a take Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach, ktre byy wwczas najwaniejszymi centrami animacji ycia artystycznego regionu.
Ostatnia grupa dzie prezentowana na wystawie „Linia i chaos” bdzie odwoywa si do dziaa w przestrzeni, nawizujc do tradycji land-artowych. Znajd si tu absolwenci cieszyskiego Instytutu sztuki, obecnie znaczce postaci w sztuce powstajcej na lsku, zwizani z katowick ASP, Sawomir Brzoska i jego ucze Micha Smandek. Ich dziaania maj zarwno charakter procesualny jak i badawczy zwizany z podejmowan strategi przemieszania si, dziaanie jako dugotrwaa podr, wymuszajca czsto wyczerpujcy fizycznie kontakt z miejscem. Obaj dokonujc drobnych interwencji w krajobrazie poszukuj nowych definicji sztuki i zakresu jej rozpoznawalnoci. Zacieraj granic midzy wykonywaniem a dokumentowaniem zastanych sytuacji jako gotowych dzie. Dopenieniem bd instalacje multimedialne artystw: Wojtek Kucharczyk, Joanna Rzepka & ukasz Dziedzic.

Micha Smandek, „Szkielety, Salar de Uyuni, Boliwia”, 2016, mat. pras. GSW BWA Katpwice

[zwi]

«   »

W listopadowym „Arteonie”: z okazji wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Krystyna Raska-Gorgolewska przyblia twrczo Meksykanw oraz historyczne i polityczne okolicznoci, w jakich powstawaa. W rubryce „Filmowo” Aleksandra Sikorska z kolei konfrontuje film Julie Taymor o Fridzie z biografi artystki. Sylwetk Adama Chmielowskiego, czyli witego Brata Alberta, z okazji koczcego si Roku Brata Alberta przedstawia Aleksandra Sikorska, a Karolina Staszak komentuje konferencj „Nie/moliwa autonomia sztuki”, ktra odbya si w Galerii EL w Elblgu, oraz towarzyszcy jej wieczr performace. O cyganerii z East Village na marginesie wystawy „Club 57: Film, Performance, and Art in the East Village, 1978-1983” pisze Wojciech Delikta. Z kolei seri „Polska awangarda” artykuem o grupie Jung Jidysz kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka. W najnowszym „Arteonie” take: wystaw „Pablo Picasso. Between Cubism and Neoclassicism: 1915-1925” w rzymskim Quirinal Stables recenzuje Piotr Bernatowicz, a malarstwo Nickity Tsoya rekomenduje Marcin Krajewski. Dorota aglewska kontynuuje cykl o rynku sztuki tekstem na temat relacji krgw atrybucyjnych do ceny obrazu na przykadzie kolekcji rodziny Porczyskich. W listopadowym „Arteonie” ponadto: inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Frida Kahlo, „Autoportret z mapami”, 1943, olej na ptnie, 81,5 63 cm, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust, © 2017 Banco de Mxico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York, mat. pras. CK Zamek w Poznaniu

Prenumerat mona zamwi mailowo (kolportaz@kruszona.pl) lub telefonicznie (61 869 91 77 wew. 26, pn.-pt. w godz. 8-16).

Prenumerat realizujemy po otrzymaniu wpaty na konto:

Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna

Bank Pekao SA I/O w Poznaniu

69 1240 1747 1111 0000 1849 4934

Przyjmujemy rwnie przelewy elektroniczne.

W tytule wpaty prosimy poda dane adresowe do wysyki. Prenumerata bdzie realizowana od najbliszego wydania (np. jeli w momencie wpaty w sprzeday jest wydanie styczniowe, prenumerata bdzie realizowana od wydania lutowego).

 

PRENUMERATA

* krajowa

1. proczna - 48 z

2. roczna - 90 z

* zagraniczna

W sprawie zamwienia prenumeraty zagranicznej NIEZBDNY jest kontakt z dziaem kolportau.

NUMERY ARCHIWALNE

1. cena 6,5 z (przy zakupie powyej 10 egz. udzielamy rabatu)

2. do nabycia w siedzibie redakcji lub sprzeda wysykowa – koszt wysyki 1-4 egz. - 6 z, 5-9 egz. - 10 z, przy zamwieniach powyej 10 egz. - 14 z. Przy zamwieniu powyej 10 egz. prosimy o kontakt z dziaem kolportau.

3. wpat za wybrane egzemplarze mona dokonywa za pomoc przeleww elektronicznych lub we wszystkich bankach i urzdach pocztowych (na zamwieniu naley zaznaczy numery oraz rok wydania zamawianych egzemplarzy np. wydanie z lutego 2002 r. – „nr 2/2002”)

4. nakad wyczerpany: 1-12/2000; 2,7,12/2001; 1,3,6/2002; 2,10/2004; 1,11/2005; 6/2008; 6-10/2012; 2,5,6/2013

Kontakt:

Violetta Gawroska

Dzia Kolportau

e-mail: violetta.g@kruszona.pl

tel. 61 869 91 77 wew. 26 w godz. 8-16