strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K N O P S T U W Z KONKURSY

Warszawa
CSW Zamek Ujazdowski
Maja Bekan, "23 zgromadzenia"
03.03.2017 - 03.05.2017

23 zgromadzenia Mai Bekan to wystawa performatywna-ywa instalacja, ktra rzuca wiato na zwizki sztuki z yciem codziennym i polityk. Punktem wyjcia s historie maych zbiorowoci: dwch artystek, ssiedzkiego stowarzyszenia, grupy kobiet zwizanych rodzinnie i prowadzcych drobny biznes. To pierwsza wystawa artystki w Polsce i ostatni etap jej pracy rozpocztej w Warszawie w 2014 roku. Podczas wystawy Mai Bekan 23 zgromadzenia udostpnionych zostanie 5 instalacji stanowicych remiks jej prac, powstaych na przestrzeni 10 lat. Bd to skonstruowane sytuacje w dokumentacji wideo, akcje na ywo czy zapiski o dawnych dziaaniach.  Poruszaj one midzy innymi tematy partycypacji, intymnoci, zaradnoci czy wspbycia. Bohaterkami prac Mai Bekan s czsto kobiety: artystki, aktywistki, ale te studenci, emeryci,  osoby szukajce dla siebie miejsca w trudnej ekonomicznie rzeczywistoci. Tytu wystawy 23 zgromadzenia odsya do spotka obcych ludzi (jak podczas spektaklu teatralnego czy manifestacji), gestw towarzyskoci (gocinno, wizyta), przyjani i wsppracy, w ktrych artystka zauwaa elementy spoecznych choreografii. Powoanie ich do ycia staje si poczeniem czasu, cia i emocji, performansem, ktry zostaje poddany percepcji i refleksji uczestnikw. 23 zgromadzenia opowiadaj o rekonstruowaniu historii w oparciu o codzienno, o deniu do samostanowienia, obietnicy lepszej przyszoci wpisanej we wsplne dziaania. Bekan wykorzystuje w swoich pracach wasn biografi, instytucje sztuki oraz relacje, ktre nawizuje podczas pracy artystycznej. Wystawa jest miejscem spotkania bohaterw prac realizowanych przez artystk od prawie dziesiciu lat. Cechuje te osoby niepewno spoecznego statusu, szczeglnie na rynku pracy oraz dowiadczenia gwatownych zmian na przeciciu osobistej biografii i geopolityki. Wystawa to te rne „techniki” sklejenia wspomnianych zgromadze: od rozmowy przez Skype, wizi midzy matk i crk po wsplne miejsce pracy czy zamieszkania. Interwencje artystki w te relacje polegaj na subtelnej parodii, ale i przechwyceniu dostpnych kobietom schematw emancypacji. Sama Bekan twierdzi, e model angaowania innych do wspdziaania przeja od swojej matki oraz kobiet, ktre idea przedsibiorczoci realizuj w sieciach sprzeday bezporedniej czy zdobywajc umiejtnoci wiadczenia rnych usug. Opowiada o nim w instalacji i filmie Golden Party. Jednym z zabiegw zastosowanych w 23 zgromadzeniach jest zestawienie rnych sposobw dochodzenia prawdy przez bohaterw prac, artystk, instytucje. Do opowiedzenia o tym Bekan wykorzystuje: teatralne wydarzenie, zapis filmowy wsplnej wyprawy „do rde”, prac nad archiwum, proces tworzenie dziea artystycznego. To, co proponuje, to zanurzenie si w codzienne historie, w rnych momentach ich dziania si i opowiadania o nich. Takie podejcie otwiera pole do ciekawych dyskusji - o konflikcie historycznych narracji i wspczesnych podziaach spoecznych. Maja Bekan jest artystk wizualn i autork performansw, instalacji bazujcych na sowie pisanym i wideo. Wykonanie performansw deleguje czsto na swoich wsppracownikw, zazwyczaj amatorw, i innych artystw. Sytuacje, ktre konstruuje, by moe przebiegyby niezauwaone, jako zdarzenia zwyczajne, gdyby nie element artystycznej fikcji (jak zmiana miejsca, czasu czy ta). W czasie trwania wystawy grupa artystw- ochotnikw bdzie pracowaa nad modelem nowej rzeby na Skwer Oleandrw, na tyach bdcego czci warszawskiego MDM-u socrealistycznego osiedla.  Od 1969 do 1992 roku eksponowana bya w tym miejscu rzeba Alfonsa Karnego z 1928 roku Akt chopca (Kazik). Dziaaniu temu towarzyszy bd sesje wsplnego czytania tekstw powiconych sprawczoci sztuki, dyskusje i prezentacje otwarte take dla publicznoci. Wrd goci biorcych udzia w programie znajd si: Stowarzyszenie Oleandrw, ktre wsplnie z artystk bada kwesti „zniknicia” i przywrcenia rzeby oraz artyci i badacze sztuki partycypacyjnej i performansu: Maria Pask, Annette Krauss, Gunndis Yr Finnbogadottir, Zofia Cieltkowska, Ewa Zarzycka, Binna Choi, Annie Fletcher i inni. Wystawa i warszawski projekt Mai Bekan s realizowane w ramach programu rezydencyjnego Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski i wpisuj si w kierunek pracy instytucji zwizany z eksperymentem i badaniem formatw, produkcji i prezentacji sztuki. Na wystawie zobaczymy te realizowane od 2008 prace i dokumetacj: dziaania na ywo, filmy, specyficzne asamblae scenografii. 23 zgromadzenia to te prba przepracowania tematu wystawy w kontekcie dziaa performatywnych, wyjcie poza formaty archiwum, spektaklu czy manipulowania widzem w kierunku syntezy operacji krytycznych, poznawczych i choreograficznych.

Maja Bekan, „P jak performans: seria nieoczekiwanych zdarze”, fot. mat. pras.

[zwi]


Warszawa
Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski
"Pna polsko. Formy narodowej tosamoci po 1989 roku"
31.03.2017 - 06.08.2017

Projekt Pna polsko powicony jest formom, jakie przybiera wspczesna polska tosamo. Gwn przestrzeni rozwaa jest  wystawa, na ktr skada si ponad setka prac i projektw kilkudziesiciu wspczesnych twrcw sztuk wizualnych, kina i teatru. Zarysowane w niej wtki rozwijane bd w ramach bogatego programu dyskusji, wykadw i projekcji.
- Do okrelenia  aktualnej kondycji narodowej tosamoci posuylimy si terminem artysty i eseisty Tomasza Kozaka „pna polsko” – mwi kuratorzy projektu, Ewa Gorzdek i Stach Szabowski. – To polsko poddana cinieniu pynnej, pnej nowoczesnoci, polsko, ktra od 1989 roku konfrontuje si z wielowymiarow rzeczywistoci globaln, polsko, ktra na wasnej skrze dowiadcza rne scenariusze modernizacji. To take polsko, ktra nie do koca mieci si w starych formach, wic przymierza nowe, niepewna jednak, czy bdzie w stanie rozpozna w nich sam siebie.  Jak pisze Kozak, to „polsko galopujca w zmierzchu ku wasnym granicom. Duch polski, z Heglowsk sow na ramieniu, cwauje na Gombrowiczowskim koniu,  dzierc szabl Kmicica. Ta emancypacyjna figura symbolizuje pd ku nowej formie samowiedzy”.
Kluczem do Pnej polskoci uytym w projekcie jest kategoria formy. Jakie ksztaty przybiera dzisiaj dowiadczenie polskoci? Jak reprezentacj znajduje? Za jakimi obrazami, symbolami, figurami i narracjami si kryje? Odpowiedzi na te pytania kuratorzy projektu szukali  w rnych dziedzinach sztuki, bo to artyci nadaj posta zbiorowej wyobrani, rwnie narodowej. Do udziau zostali zaproszeni twrcy rnych pokole. Znaleli si wrd nich klasycy wspczesnoci - jak Krzysztof Wodiczko czy Krzysztof Bednarski. S te artyci, ktrzy, jak Artur mijewski, Pawe Althamer, Oskar Dawicki czy Wilhelm Sasnal, po 1989 roku definiowali polsk scen sztuki. S te artyci, ktrzy debiutowali w ostatnich latach, by wymieni Honorat Martin, Daniela Rycharskiego, Bartosza Zaskrskiego czy Katarzyn Przezwask. Polskoci bdzie mona wic przyglda si z bardzo rnych, indywidualnych perspektyw; dziki temu zobaczymy zoono fenomenu narodowej tosamoci, rozwaanego jako kwestia polityczna, ale te egzystencjalna, osobista, mitologiczna, a nawet czysto estetyczna. Punktem wyjcia wystawy jest twrczo Stanisawa Szukalskiego (1893-1987), rzebiarza, malarza, rysownika, projektanta i teoretyka, przywdcy Szczepu Rogate Serce. By to twrca poszukujcy nowoczesnej formuy sztuki narodowej po odzyskaniu niepodlegoci w 1918 roku, a wic w sytuacji  do pewnego stopnia analogicznej do czasu po 1989 kiedy to  kategori polskoci trzeba byo redefiniowa, a nawet wynale na nowo. Twrczo Szukalskiego, ukazana we wspczesnej interpretacji artysty Maurycego Gomulickiego i badacza Jacka Staniszewskiego jest wprowadzeniem do narracji wystawy, w ktrej wspistniej odmienne, a nawet wykluczajce si nawzajem formy polskoci.
- Szukalimy kluczowych figur, postaci, zdarze i obrazw, ktre organizuj obecnie polsk wyobrani. Lech Wasa, Jan Pawe II, powstanie warszawskie, katastrofa smoleska, spr o mit Solidarnoci, spr o pami Holocaustu – to tylko kilka wzowych punktw, ktre rozpoznalimy jako te, wok ktrych krystalizuje si dyskurs narodowej tosamoci. ledzimy jak wspczesna polska sztuka przeywa krytycznie dziedzictwo nowoczesnoci i spucizn romantyzmu. Szczeglnie interesoway nas perspektywy, ktre nios ze sob obietnic nowego spojrzenia na polsko, przemylenia jej inaczej, ni jestemy do tego przyzwyczajeni – dodaj Ewa Gorzdek i Stach Szabowski. Kuratorzy przygldaj si procesowi przepracowywania  tak dugo wypieranych chopskich korzeni naszego spoeczestwa. Wanym dyskursem jest te teoria postkolonialna, umoliwiajca reinterpretacj podstawowych dla polskiej wiadomoci poj, takich jak zabory, demokracja, Kresy, a take wysiek adaptacji do lokalnych warunkw zachodniego, liberalnego wzorca kulturowego.
Integraln czci wystawy s dwa eseje wizualne. Pierwszy z nich, przygotowany przez filmoznawc, krytyka i publicyst Jakuba Majmurka, podejmuje problematyk pnej polskoci z perspektywy kina. Zrealizowana w formie kinematograficznej instalacji opowie podzielna jest na sze rozdziaw, skupionych wok hase: nowy realizm kapitalistyczny, globalizm, korzenie, wykluczenie, gender oraz przestrze. Narracja drugiego eseju, ktrego autorem jest teatrolog i kurator dr Tomasz Plata, zestawia prace artystw sztuk wizualnych z fragmentami przedstawie najwybitniejszych polskich reyserw aktywnych po 1989 roku, od Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Wojciecha Krukowskiego, przez Krystiana Lup, Krzysztofa Warlikowskiego, Monik Strzpk, Jana Klat, Michaa Zadar, po Mart Grnick i Wojtka Ziemilskiego. Wystawa wzbogacona bdzie o dyskusje, do ktrych zaproszono specjalistw reprezentujcych jak najszersze spektrum postaw badawczych i wiatopogldowych, w tym midzy innymi dr. Pawa Rojka, redaktora krakowskiego miesicznika „Pressje”, filmoznawc Jakuba Majmurka, dr. hab. Jana Sow, prof. Lechosawa Lameskiego, badaczk polityki pamici dr Mari Kobielsk czy zajmujcego si kultur wsi dr. Michaa uczewskiego, po krytyka sztuki Karola Sienkiewicza oraz ledzc procesy spoeczno-ekonomiczne w sztuce dr Magd Szczeniak.
Zrealizowanie projektu Pna polsko wymagao skonfrontowania przechowanych przez pokolenia wyobrae o istocie polskoci z takimi ideami, siami i procesami jak neoliberalny kapitalizm, przechodzenie z gospodarki przemysowej do ekonomii opartej na wiedzy, kondycja postkolonialna, emancypacyjne dyskursy mniejszoci, nowa dynamika przepywu informacji zwizana z rozwojem cyberprzestrzeni, wielokulturowo i globalna perspektywa. Kategoria pnej polskoci to poczucie przynalenoci narodowej przeywane w epoce okrelanej przez przedrostek post - postmodernizm, postindustrializm czy postkolonializm. Uczestnicy wystawy i zwizanych z ni dyskusji zmierz si wic z pytaniem, w jaki sposb polska forma ksztatowaa si po 1989 roku w tak okrelonych warunkach.
Udzia bior: Jacek Adamas, Pawe Althamer,  Yael Bartana, Anna Baumgart, Kuba Bkowski, Krzysztof Bednarski, Karolina Bregua, Robert Brylewski, Micha Budny, Hubert Czerepok, Oskar Dawicki, Monika Droyska, Peter Fuss, Maurycy Gomulicki,  Nicolas Grospierre, Ewa Havelke, Instytut Architektury, Micha Januszaniec, Mariusz Libel, Grupa Nowolipie, Grzegorz Klaman, Irena Kalicka, Kle Mens, Kaja Klimek, Tomasz Kozak, Kobas Laksa, Honorata Martin, Kuba Mikurda, Dorota Nieznalska, Igor Omulecki, Witek Orski, Joanna Ostrowska, Wodzimierz Pawlak, Katarzyna Przezwaska, Wojciech Pu, Karol Radziszewski, Pawe Rojek, Daniel Rycharski, Robert Rumas, Ewa Sadowska, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Janek Simon, Jakub Skoczek,  Maciej  Stasiowski, ukasz Surowiec, Pawe Susid, Weronika Szczawiska, Aga Szreder, Stanisaw Szukalski, Stach Szumski, Micha Szlaga, Radek Szlaga, Joanna wierczyska, Monika Talarczyk-Gubaa, Piotr Uklaski, Zofia Walicka, Krzysztof Wodiczko, Jakub Woynarowski, Julita Wjcik, Bartosz Zaskrski, Artur mijewski, Rafa wirek, Natalia ychska. Dokumentacje spektakli i filmw: Akademii Ruchu, Chru Kobiet, Jerzego Grzegorzewskiego,  Jerzego Jarockiego, Jana Klaty, Komuny Warszawa, Tadeusza Konwickiego, Waldemara Krzystka, Krystiana Lupy, Romana Polaskiego, Moniki  Strzpki,  Krzysztofa Warlikowskiego, Michaa Zadary, Wojciecha Ziemilskiego.

Oskar Dawicki, "To nie jest flaga", 2014, fotografia dziki uprzejmoci galerii Raster, Warszawa. Autor: Oskar Dawicki
[zwi]


Warszawa
Leica 6X7 Gallery
Pawe ak, "wiczenia obowizkowe i inne martwe natury"
01.04.2017 - 28.05.2017

„Fotograficzna martwa natura to podwjna mier rzeczy.” Wystawa Pawa aka bdzie jednak ocaleniem. Zobaczymy perfekcyjnie odwzorowan rzeczywisto, podan zaskakujco abstrakcyjnie. Szklanka wdki, kwiaty i czaszka, to tylko pozornie dziwny zestaw. Jednak w fotograficznej wypowiedzi Pawa aka stworz opowie. atwo te znale nawizania do niderlandzkich mistrzw malarstwa.
Martwa natura, to klasyka jeli chodzi o sztuki wizualne. Zbiory nieruchomych elementw czone ze sob ze wzgldw kompozycyjnych, a czasem take symbolicznych. Po niewielkie, nieoywione przedmioty chtnie sigali i nadal sigaj malarze, fotografw ktrzy zajmuj si  tym gatunkiem jest zdecydowanie mniej. Mistrzw w tej dziedzinie takich jak Pawe ak, ktrzy tworz cae serie martwych natur mona policzy na palcach jednej rki. Artysta od wierwiecza porusza si w tym nurcie stale zaskakujc widza kolejnymi cyklami.
W Leica 6x7 Gallery Warszawa Pawe ak pokae swoje najnowsze prace, z cyklu, ktry zacz powstawa w 2008 roku. Prace zebrane pod jednym tytuem „wiczenia obowizkowe i inne martwe natury”, to ostatnia odsona Pawa aka – artysty dojrzaego, minimalistycznego i tym razem wyjtkowo chodnego. Wykonane cyfrowo zdjcia zwracaj uwag swoj surowoci, ostroci i wystawieniem kadego centymetra kwadratowego na widok widza. Jednoczenie urzekaj minimalizmem i abstrakcj. Ten cykl „to rodzaj haiku, skoncentrowanej energii wizualnej, ktra rwnie uruchamia wyobrani […]” pisze w tekcie towarzyszcym wystawie Adam Mazur.
Te fotografie to zdjcia dopracowane w kadym detalu. Powstaj najpierw na papierze w postaci precyzyjnych szkicw, ktre nastpnie s rejestrowane z aptekarsk precyzj przez miliony fotodiod, dobranych tak, aby widz widzia, to co chcia przedstawi artysta w skali 1:1. Nie ma tu miejsca na pomyki, wszystkie zdjcia, to jedna klatka, w ktr ak ingeruje tylko w takim stopniu, w jakim pozwoliaby mu bona fotograficzna.
O ile w warstwie technicznej nie ma miejsca na niecisoci, to warstwa wizualna urzeka swoj wieloznacznoci. Jednolite to, zawsze nieskazitelnie biay i idealnie wyprasowany obrus, ktre s wsplne dla kadego ze zdj sprawiaj, e od razu zwracamy uwag na przedmioty przedstawione. Wyjte z czasu i przestrzeni obiekty s tu i teraz, w jednej, niezmiennej sytuacji, ktra jednak daje ogromne pole do interpretacji. A wanie to jest istot martwej natury.
„Fotograficzna martwa natura to podwjna mier rzeczy. Najpierw natura umiera, zamieniana w sztuk, komponowana i abstrahowana. Fotografia z natury jest martwa, unieruchamia procesy zarwno wzrostu, jak i rozpadu. Na tym paradoksie opiera si sztuka Pawa aka” – tak rozpoczyna swoj opowie o zdjciach aka Adam Mazur. W Leica 6x7 Gallery Warszawa podwjn opowie o pracach artysty zaczynamy 31 marca podwjn premier. Oprcz wystawy „wiczenia obowizkowe i inne martwe natury” zapraszamy rwnie na premier albumu „I inne martwe natury”, ktry zbiera zdjcia wykonane od 2008 roku w jedn cao.

[zwi]

   »

W majowym „Arteonie” Wojciech Delikta przyblia twrczo projektantki Rei Kawakubo, ktra zainicjowaa zjawisko... antymody. Fotografiom Irwinga Penna, pokazywanym w nowojorskim Metropolitan Museum, przyglda si Aleksandra Kargul. Weronika Kobyliska-Bunsch z kolei rekomenduje twrczo fotograficzn Joanny Chudy. Karolina Staszak komentuje konkurs „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” Nagroda Artystyczna UAP, a Andrzej Biernacki przewietla spraw nowej lokalizacji warszawskiego MSN w kontekcie finansw tej instytucji.
W najnowszym „Arteonie”
take: wystaw „Superorganizm. Awangarda i dowiadczenie przyrody” w ms2 w odzi recenzuje Justyna arczyska, prezentacj Emila Nolde w gdaskim Muzeum Narodowym komentuje Agnieszka Salamon-Radecka, a o wiedeskiej wystawie Lawrence’a Alma-Tademy pisze Grayna Krzechowicz.W „Czytaniu sztuki” z kolei Aleksandra Kargul odczytuje obraz „Matka Whistlera” Jamesa McNeilla Whistlera.
W majowym „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Rei Kawakubo, „Body meets dress – Dress meets body”, spring/summer 1997, mat. pras. The Metropolitan Museum of Art