strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

Festiwal „mikro_makro”, Galeria Interdyscyplinarna, MCK Słupsk, 10.10-2.12.2007

Przemysław Jędrowski
W skali „mikro_makro”
Czwar­te­go kwiet­nia 2008 ro­ku w Ga­le­rii In­ter­dy­scy­pli­nar­nej w Słup­sku od­był się wer­ni­saż wy­sta­wy „Czer­wo­na nić” Ali­ce Østerbøg, 60-let­niej de­biu­tant­ki z Da­nii, któ­rej sztu­ka opie­ra się na swo­bod­nym mik­so­wa­niu tech­nik mul­ti­me­dial­nych z dzia­ła­nia­mi per­for­mer­ski­mi i ma­lar­stwem. Østerbøg przy­je­cha­ła do Pol­ski na za­pro­sze­nie pro­wa­dzą­ce­go ga­le­rię Lu­do­mi­ra Fran­cza­ka i spę­dzi­ła w Słup­sku dwa ty­go­dnie, re­ali­zu­jąc ko­lej­ny pro­jekt. „Ali­ce jest »no­wa«, więc nie ma dla niej z gó­ry okre­ślo­ne­go miej­sca, a prze­cież po­wszech­nie wia­do­mo, że de­biu­tan­ci »mu­szą« mieć dwa­dzie­ścia, naj­wy­żej trzy­dzie­ści lat. Po­nad­to w Da­nii, tak jak w Pol­sce, dzia­ła też in­ny me­cha­nizm – wy­sta­wa w za­gra­nicz­nej ga­le­rii uwia­ry­god­nia ar­ty­stę w je­go kra­ju. W tym kon­tek­ście za­pro­sze­nie Ali­ce to pro­wo­ka­cja uzmy­sła­wia­ją­ca róż­ne for­my wy­klu­cze­nia i pe­ry­fe­ryj­no­ści w sztu­ce i ży­ciu” – anon­so­wał duń­ską ar­tyst­kę Fran­czak.

Za­rów­no ro­dzaj sztu­ki pre­zen­to­wa­nej przez Ali­ce Østerbøg, jak i za­pro­sze­nie ar­tyst­ki sta­no­wią kon­ty­nu­ację pro­gra­mu fe­sti­wa­lu „mi­kro_ma­kro”. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na przez Lu­do­mi­ra Fran­cza­ka i Mar­ci­na Dy­mi­te­ra od­by­wa­ła się w paź­dzier­ni­ku, li­sto­pa­dzie i grud­niu ubie­głe­go ro­ku w Ga­le­rii In­ter­dy­scy­pli­nar­nej, dzia­ła­ją­cej przy Mło­dzie­żo­wym Cen­trum Kul­tu­ry w Słup­sku. Fe­sti­wal sta­no­wił plat­for­mę kon­tak­tu i współ­pra­cy po­mię­dzy ar­ty­sta­mi dzia­ła­ją­cy­mi na po­gra­ni­czu ta­kich dys­cy­plin, jak mu­zy­ka, per­for­man­ce, ta­niec, li­te­ra­tu­ra i wszel­kie­go ro­dza­ju sztu­ki wi­zu­al­ne. Kon­cep­cyj­nie miał am­bi­cję pre­zen­ta­cji ukry­tych zja­wisk sztu­ki współ­cze­snej i lu­dzi sto­ją­cych na ubo­czu ofi­cjal­nych nur­tów, a ma­ją­cych wpływ na to, co dzie­je się obec­nie w kul­tu­rze pol­skiej i świa­to­wej. 

Mamma Baer/Kommisar Hjuler, koncert i performance w Słupsku, fot. U. Sawicka

 

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym