strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Bytom
Muzeum Grnolskie
"W rytmie buntu. Awangarda polska dwudziestolecia midzywojennego"
22.11.2017 - 22.04.2018
Patronat „Arteonu”

W sztuce polskiej rok 1917 jest uznawany za dat przeomow w kontekcie powstajcych nurtw awangardowych. Warty podkrelenia jest fakt, i w zryw stanowi kontynuacj podjtych na pocztku drugiego dziesiciolecia  XX wieku prb zrewolucjonizowania bdcych w stagnacji obszarw rodzimych rodowisk twrczych. Realizowane wwczas w Krakowie Wystawy Niezalenych (inspirowane francuskimi Salonami Odrzuconych) byy pierwsz zapowiedzi majcych wkrtce nastpi zmian. W rytmie buntu powstaway kolejne ugrupowania. W rytmie buntu wobec zastanych w kraju, tamszcych modych artystw norm, ale rwnie wobec cakowitego naladownictwa sztuki zachodnioeuropejskiej. Ekspresjonici, formici, Bunt, Rytm, Zwornik, Jednorg, Komitet Paryski, Szczep Szukalczykw herbu Rogate Serce…, a wrd nich przemieszczajcy si twrcy, goszcy potrzeb natychmiastowej artystycznej rewolucji. Przygotowywana w Muzeum Grnolskim ekspozycja stawia sobie za cel ukazanie rnorodnoci zjawisk tego okresu. Przyblia nowatorsk problematyk, miae formy wyrazu, a take niepoddajce si fali krytyki zdecydowane dziaania majce da w przyszoci grunt dla rodzcych si przez kolejne dziesiciolecia kontynuacji midzywojennych zryww awangardowych. Na ekspozycji w przewaajcej liczbie obecne s prace graficzne i rysunkowe, dla wielu twrcw stanowice najdoskonalsze medium obranych przez nich postaw. S rwnie prace rzebiarskie Xawerego Dunikowskiego (z okresu Wystaw Niezalenych), a take jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sztuki – Stanisawa Szukalskiego (obok pracy rzebiarskiej, paskorzeba oraz prace na podou papierowym). Wyjtek malarski stanowi zesp wybranych prac przedstawicieli Komitetu Paryskiego. W Bytomiu mona oglda prace autorstwa m.in.: Zbigniewa Pronaszki, Leopolda Lewickiego, Tytusa Czyewskiego, Bolesawa Stawiskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeskiej, Witkacego, Rafaa Malczewskiego, Brunona Schulza, Stefana Mroziskiego, Stanisawa Szukalskiego i artystw Szczepu herbu Rogate Serce, Jzefa Czapskiego, Ewy unkiewicz-Rogoyskiej, Wiktorii Goryskiej, Jana Hrynkowskiego, Janusza Marii Brzeskiego czy Karola Hillera.

Witkacy, „Bajka”, 1932, tusz, akwarela, MGBSz 3281, mat. pras. Muzeum Grnolskiego w Bytomiu

[zwi]

   »
W marcowym numerze „Arteonu” 

Micha Haake omawiajc „Pojmanie Chrystusa” Caravaggia, wyjania „Po co wiernym obrazy”, Piotr Bernatowicz pisze o przesuwaniu znacze na przykadzie pracy „Nazici” Piotra Uklaskiego, a Karolina Staszak prezentuje sztuk tworzon w obozie zagady Auschwitz. W najnowszym „Arteonie” take: Wojciech Delikta prezentuje environmenty Anne Hardy z okazji wystawy artystki w Rotterdamie, Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje pokaz fotomontay Alicji Biaej w poznaskiej Galerii Ego, a Anna Bartosiewicz omawia dzk wystawAngeli Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, zatytuowan „Asamblae”. O malarstwie Wodzimierza Pawlaka, laureata Nagrody Cybisa 2017, pisze Andrzej Biernacki, w artykule z serii „Literaci plastycznie” twrczo rysunkow Zbigniewa Herberta przyblia Aleksandra Sikorska, natomiast rubryk „Rynek sztuki” tekstem o rynkowych szansach i puapkach dla zbieraczy kontynuuje Dorota aglewska. Ponadto w „Arteonie” jak zawsze felieton Andrzeja Biernackiego, recenzja ksiki, aktualia. 

Bunt. Ekspresjonizm poznaski 1917-1925, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 16.11.2003 r.-31.01.2004 r.

Monika Piotrowska
Bunt
„Zwiedzajcy po raz pierwszy wystaw, obejrzawszy si dookoa, odnosi wraenie, e z niego zadrwiono; (...) tu dla psychologa i psychjatry otwiera si niezmiernie ciekawe pole obserwacji.” („Kurier Poznaski”)
„Jeeli to, co wystawi Bunt, jest futuryzmem, ekspresjonizmem czy czem jeszcze inaczej najnowszem, to w kadym razie przecie jest brzydkiem.” („Gazeta Narodowa”)
„Dziea te bowiem to nie w zdecydowany obd warjatw, ktry swego czasu wstrt wzbudzi nawet w przyjmujcym wszystko potulnie berliczyku, ale to istotnie forma sztuki spragniona wypowiedzenia si.” („Posener Neuste Nachrichten“)

Pierwszego kwietnia 1918 r. w centrum Poznania, przy Wilhelmplatz, dzisiejszym placu Wolnoci otwarto wystaw Zrzeszenia Artystw Bunt. By to bunt w caej krasie - przeciw mieszczaskiej pruderii, spoecznemu kabotystwu i jakiejkolwiek zalenoci sztuki. Muzeum Narodowe w Poznaniu prezentuje pierwsz powojenn wystaw ekspresjonistycznej grupy.
Totalny charakter sztuki Buntu jest jednym z najwaniejszych atrybutw, ktre cz go z midzynarodow awangard lat 20. Pewnie dlatego prasa niemiecka obesza si z wystaw Buntu agodniej ni polska, blisza berliskim wydarzeniom artystycznym u progu lat 20., kiedy uwag metropolii ogniskoway ekspresjonistyczne grupy Der Sturm i Die Brcke. Sprawio to rwnie, e po wojnie Zachd doceni wag zjawiskowej na gruncie polskim grupy znacznie wczeniej ni Polska - szczeglnie dobitnie ilustruje w fakt prezentacja jej dokona na wielkiej wystawie „Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930” (Los Angeles, Monachium, Berlin 2002-2003). W latach aktywnoci Buntu (1918-1920) bezporednie kontakty zwaszcza z lewicujc awangard galerii i czasopisma „Die Aktion”, ktra pokazaa wystaw grupy w Berlinie par miesicy od jej powstania, nie pozostawiaj wtpliwoci, e ruch ten mia rang daleko wykraczajc poza lokaln, poznask rewolt. Trzech czonkw grupy - Stanisaw i Magorzata Kubiccy oraz August Zamoyski - po jej rozwizaniu dalej rozwijao dziaalno artystyczn w kluczowych orodkach ycia artystycznego: Kubiccy wystawiali w Berlinie, Chicago i Moskwie, Zamoyski - w Paryu.
Charakterystyczne przy tym, e zwizany i z Buntem, i krakowskimi formistami August Zamoyski posiada od dawna ustalon pozycj w polskiej historii sztuki, skaniajcej si przez lata najchtniej ku lekko przykurzonej awangardzie Ecle de Paris, z ktr rodowisko krakowskie si identyfikowao. Niemiecki ekspresjonizm w wyniku niewybaczalnego naduycia ideologicznego Gyrgy Luccsa by posdzany o zwizki z faszyzmem, wic dyskwalifikowano go ju na starcie. Dopiero w latach 80. ekspresjonistyczny Bunt zaczto rehabilitowa. Od szeciu lat wiele do odkrywania roli wczesnej poznaskiej awangardy wnosi Lidia Guchowska z racji wieloletniej pracy badawczej nad dorobkiem maestwa Kubickich, ktry jest przedmiotem jej doktoratu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. And last but not least – najszersze badania nad Buntem w ostatnim czasie przeprowadziy kuratorki wystawy Grayna Haasa i Agnieszka Salamon.
Muzeum Narodowe w Poznaniu wystaw Buntu otwiera kolejny etap. Towarzyszcy jej katalog to dokumentacja epoki, jaka powinna powsta dawno temu. Po raz pierwszy pojawia si tak rozlegy materia ilustracyjny i wielowtkowe teksty w jednym tomie. Na wystawie prezentowanych jest prawie 300 prac, w tym ok. 130 obiektw nigdzie dotd nie pokazywanych. Zaskakujcym odkryciem s wietne rzeby Skotarka i kilka grafik fantastycznie uzdolnionej, licznej crki Przybyszewskiego, Stasi, ktra krc w orbicie Buntu, wysza za Jana Panieskiego.
Niedorzeczno zarzutu amoralnoci, wysuwanego wobec pierwszej wystawy Buntu przez poznask pras i denuncjatora na policji, polegaa na tym, e „Pocaunek” Szmaja czy praca Zamoyskiego „Zdrj” - nieporwnanie odwaniejsza, przedstawiajca map i konia w miosnym ucisku - byy poszukiwaniem prawdy w nagoci oraz wyrazem wolnoci i ekstatycznej radoci w mioci. To czuje si dzi przed akwafort Zamoyskiego o tym samym motywie (rzeba nie istnieje). Sam Zamoyski nie triumfowa podczas wernisau w Salonie Odrzuconych. Nie dojecha, bo gdzie w Niemczech wplta si w bjk i zamknito go w areszcie. Kadym artyst Buntu targay rne namitnoci - kt inny powayby si na rewolt. Zamoyski za wici triumfy, wywoujc kaskady miechu podczas publicznych dyskusji, jakie grupa urzdzaa na wystawie - wyznaczano specjalne dyury, by objania dziea zwiedzajcym. Skandal „odrzucenia” przyciga przez cay miesic tumy. Niemal wszystkie prace zostay sprzedane.

Margarete Kubicka, "Hommage a Kubicki 2: Stanisaw Kubicki - agitator", akwarela

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym