strona gwna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Gdask
Centrum Sztuki Wspczesnej ania 1
"Imbalance"
22.09.2017 - 19.11.2017

Wystawa „Imbalance” kwestionuje nasze wyobraenie Natury, wykazujc, e dobrostan czowieka we wszystkich aspektach zaley – porednio lub bezporednio – od stopnia, w jakim uprzedmiotawia on otaczajce go rodowisko. „Imbalance” skania do refleksji nad moliwoci wytyczenia przez sztuk odwrotnego kierunku – ku upodmiotowieniu przyrody. Twrcy, ktrych prace zostan zaprezentowane na wystawie, korzystaj z rozmaitych mediw i strategii, by wczy si w proces rewidowania koncepcji Natury i naszych z ni powiza. Ich propozycj jest sztuka, ktra chce wspgra z zaoeniami ekologii politycznej, przyczyniajc si zarwno do zmiany naszego rozumienia Natury, jak i sztuki zaangaowanej w ochron rodowiska. W ramach „Imbalance” ponad 20 artystw siga po pene spektrum dyscyplin – od fotografii i wideo przez obrazy, rzeby po instalacje – by uwidoczni skutki reimu kapitalistycznego. Zdjcia Xaviera Ribasa akcentuj niekontrolowany sposb zaludniania, podobnie jak kadry Sergia Belinchna, skupione na rozpasanej urbanizacji oraz ladach obecnoci czowieka pozostawianych przez cikie maszyny budowlane. Praca Juna Ngunyena-Hatsushuby upamitnia miasteczko Minamata, ktre w latach 50. zostao powanie zanieczyszczone rtci z odpadw korporacji Chisso, co pocigno za sob tysice ofiar. Allan Sekula przypomina o tankowcu Prestige, ktrego katastrofa skazia rop wybrzee hiszpaskiej Galicji. Na paliwie koncentruje si rwnie Maximo Gonzlez, ktry w zwizku z coraz bliszym wyczerpaniem zasobw „czarnego zota” proponuje ponowne wykorzystanie baryek – jako doniczek na kwiaty. Chus Garca-Fraile tworzy pomniki mietnikw – wiadkw i wiadectw spoeczestwa konsumpcyjnego, ktrego przesyt nawietlaj take zdjcia Andreasa Gursky’ego. Koncepcyjnym centrum wystawy jest instalacja Antoniego Muntadasy w ksztacie ogromnego stou, przy ktrym korporacje decyduj o dystrybucji publicznych przestrzeni i rodkw. Z kolei bohaterami prac Zwelethu Mthethwy, Marjetiki Potrc oraz grupy Superflex s kraje globalnego Poudnia. Ekocyd – masowe wyniszczanie rodowiska naturalnego (analogicznie do ang. genocide, ludobjstwo) – stawia nas przed koniecznoci ujawnienia nierwnowagi wewntrz wspczesnego ukadu si na wiecie. Artyci biorcy udzia w „Imbalance” prbuj sprosta temu zadaniu, proponujc wizj sztuki zaangaowanej w ochron rodowiska – ekoestetyk.
Artyci: Xavier Ribas | Manuel Vzquez | Sergio Belinchn | Oligatega Numeric | La Coderch | Julius Von Bismark | Perejaume | Philip Frhlich | Jun Ngunyen-Hatsushiba | Allan Sekula | Joan Fontcuberta | Mximo Gonzlez | John Gerrard | Jennifer Steinkamp | Antoni Muntadas | Superflex | Federico Guzmn | Marjetica Potr | Andreas Gursky | Anri Sala | Lara Almarcegui | Chus Garca Fraile

[zwi]


Katowice
Galeria Sztuki Wspczesnej BWA
"Linia i chaos - - kompozycje przestrzenne wiata"
27.10.2017 - 03.12.2017
Patronat „Arteonu”

Artyci: Wadysaw Strzemiski, Klaudiusz Jdrusik, Urszula Broll, Zdzisaw Stanek, Zygfryd Dudzik, Zenon Moskwa, Andrzej Szewczyk, Marek Chlanda, Jerzy Wroski, Krystyna Pasterczyk, Piotr Lutyski, Krzysztof Morcinek, Marek Ku, Sawomir Brzoska, Micha Smandek, Wojtek Kucharczyk, Joanna Rzepka & ukasz Dziedzic.
Wystawa „Linia i chaos - kompozycje przestrzenne wiata” prezentujca historie awangardowych ruchw artystycznych na lsku oraz wspczesne odniesienia, odbdzie si w setn rocznic Pierwszej Wystawy Ekspresjonistw Polskich w 1917 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaci Sztuk Piknych, przedstawi dziaania, twrczo i dokonania kilku pokole artystw. Punktem wyjcia dla lskiej awangardy bdzie pobyt w Cieszynie Juliana Przybosia, ktry w latach 1927-1939 uczy w tamtejszym Pastwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego, a pniej w Pastwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym. Przybo ju wwczas by zainteresowany rewolucyjnymi ideami burzcymi dotychczasowy porzdek w sztuce, ktre z pasj zaszczepia swoim uczniom. W tym okresie pozna Wadysawa Strzemiskiego, kluczow posta polskiej awangardy, ktrego teoria unizmu stanowi istotny wkad w wiatow histori sztuki. Po wojnie Przybo zaj si uzasadnianiem nowatorstwa w sztuce, m.in. napisa przedmow do „Teorii widzenia” Strzemiskiego.
Na wystawie obok prac Wadysawa Strzemiskiego, chcemy przypomnie sylwetki najciekawszych czonkw grupy:Klaudiusza Jdrusika, Urszul Broll, Zdzisawa Stanka i Zygfryda Dudzika. Dziaalno St-53 bya jedn z pierwszych oznak sprzeciwu wobec dominacji realizmu socjalistycznego w sztuce polskiej.
W ujciu teoretykw awangardy sztuka jako obszar modelujcy wikszo ludzkich zachowa miaa posugiwa si oczyszczon struktur dziea odzwierciadlajcego logik budowy maszyny i dynamik nowoczesnego miasta. Utosamienie rewolucji spoecznej z rewolucj w sztuce zaowocowao midzy innymi pionierskimi eksperymentami w zakresie typografii. Fuzja obrazu i sowa znalaza swoje rozwiniecie w rekonstrukcyjnych operacjach na rozbitych znakach prowadzonych przez Zenona Moskw. Zderzenie funkcjonalnoci sowa z jednoczesnym odarciem go ze znaczenia i rozpatrywaniem w kontekcie czysto formalnym jest dla nich przyczynkiem do krytyki reprezentacji, zalenoci midzy rzeczywistoci i odnoszcym si do niej znakiem.
Grup kontynuatorw cieszyskich tradycji awangardowych, bd reprezentowa artyci, ktrzy od lat 70. najwyraniej odciskali swoje pitno na tamtejszym wydziale artystycznym Uniwersytetu lskiego, Wrd nich na szczegln uwag zasuguje Andrzej Szewczyk, duchowy przywdca nieformalnej grupy tzw. Gackw, ktr mona nazwa „grup cieszysk”. By jedn z najciekawszych osobowoci powojennej sztuki polskiej. Szewczyk powicajc si prbom przezwycienia tradycyjnej formy i struktury obrazu malarskiego, skupia si na nieustajcym procesie malarskim, w ktrym kluczowe byo stawianie znakw, tzw. „pisanie ksig”. Obok Szewczyka na wystawie pojawi si: Marek Chlanda, Jerzy Wroski, Krystyna Pasterczyk, Piotr Lutyski, Krzysztof Morcinek, Marek Ku. Bdzie to cz rozpisana w oparciu o odwoania do wczesnych galerii prezentujcych sztuk nowatorsk, midzy innymi Galeri Uniwersyteck Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeri Miejsce i Galeri Szar w Cieszynie, Kronik w Bytomiu, a take Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach, ktre byy wwczas najwaniejszymi centrami animacji ycia artystycznego regionu.
Ostatnia grupa dzie prezentowana na wystawie „Linia i chaos” bdzie odwoywa si do dziaa w przestrzeni, nawizujc do tradycji land-artowych. Znajd si tu absolwenci cieszyskiego Instytutu sztuki, obecnie znaczce postaci w sztuce powstajcej na lsku, zwizani z katowick ASP, Sawomir Brzoska i jego ucze Micha Smandek. Ich dziaania maj zarwno charakter procesualny jak i badawczy zwizany z podejmowan strategi przemieszania si, dziaanie jako dugotrwaa podr, wymuszajca czsto wyczerpujcy fizycznie kontakt z miejscem. Obaj dokonujc drobnych interwencji w krajobrazie poszukuj nowych definicji sztuki i zakresu jej rozpoznawalnoci. Zacieraj granic midzy wykonywaniem a dokumentowaniem zastanych sytuacji jako gotowych dzie. Dopenieniem bd instalacje multimedialne artystw: Wojtek Kucharczyk, Joanna Rzepka & ukasz Dziedzic.

[zwi]

«   »

W padziernikowym „Arteonie” Michal Haake przyglda si dwm wizjom Polski, prezentowanym w Muzeum Narodowym w Krakowie na pokazie „#dziedzictwo” oraz na wystawie staej w Pawilonie Czapskiego. Z kolei Andrzej Biernacki komentuje wynik tegorocznej edycji Spojrze i wystaw pokonkursow w Zachcie, Karolina Staszak komentuje wystaw „Zwyke rzeczy” w Czytelni Sztuki w Gliwicach i towarzyszc jej dyskusj „Zwyke rzeczy, dobre rzeczy?” z udziaem filozofw, etykw, historykw sztuki i dziennikarzy. W najnowszym „Arteonie” w ramach „Czytania sztuki” Piotr Bernatowicz interpretuje „Sztuk konsumpcyjn” Natalii LL.Aleksandra Sikorska recenzuje prezentacj „By kobiet” w Paacu Schoena w Sosnowcu. Twrczo Ferdinanda Hodlera przy okazji wystawy w Leopold Museum w Wiedniu przyblia Aleksandra Kargul. Kontynuujc seri zwizan ze stuleciem awangardy w Polsce, tym razem Agnieszka Salamon-Radecka w kontekcie wystawy „Formici” w Paacu Prezydenckim omawia ten ruch w polskiej sztuce. W najnowszym „Arteonie” rwnie Andrzej Szarek rekomenduje twrczo rzebiarza Grzegorza Gwiazdy, a Wojciech Delikta recenzuje film Pierre’a Bismutha, ktry poszukuje tajemniczego dziea Eda Ruschy na pustyni Mojave. W serii dotyczcej rynku sztuki Dorota aglewska odpowiada na pytanie, gdzie szuka dziea. W „Arteonie” ponadto inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Leszek Sobocki, „Polak”, 1979, olej, pil, 90 x 90 cm, fot. Muzeum Narodowe w Krakowie, obraz eksponowany w ramach wystawy „#dziedzictwo” w MNK