strona gwna
wybierz miasto:
B G K O P R S T W Z KONKURSY

Szczecin
12. Festiwal Sztuki Wizualnej
inSPIRACJE "Breathtaking"
30.05.2017 - 01.07.2017
Patronat „Arteonu”

„Zapierajcy dech” skupia si na wodnym charakterze i historii Szczecina oraz na oddechu jako podstawowej, wspdzielonej przez wszystkie istoty yciowej sile. czy w sobie zrnicowane idee i dowiadczenia, takie jak dryfowanie, tonicie, odczuwanie pragnienia, zaczerpywanie oddechu, inspiracja, ogrody wodne, ycie na rzece, skupione na rzekach trendy w urbanistyce, rosnce poziomy wody, tereny zalewowe, ogrodnictwo i akwakultura, postindustrialne nadrzeczne krajobrazy, migracje oraz zrwnowaone ekosystemy i systemy spoeczne. Najnowszej edycji inSPIRACJI towarzyszy idea Nowozelandczyka Roba Garretta. Tytuowe „Zapierajcy dech. Pomidzy codziennoci i snem” skupia si na wizerunku Szczecina jako miejsca stymulujcego do kreatywnego mylenia, innowacyjnych dziaa oraz rozwoju nowych technologii. Proces rebrandingu miasta opiera si na poetyckiej i tajemniczej wizji Dryfujcego Ogrodu (ang. Floating Garden). Koncepcja ta ju u samych swych podstaw ma ycie, witalno i kreatywno, wywodzc si ze znanych od wiekw „pywajcych ogrodw” (Chinampa), uprawianych przez rdzennych mieszkacw meksykaskiej krainy jezior. Staa si ona bezporedni inspiracj dla artystw, w tym w szczeglnoci dla Roberta Smithsona w pracy „Floating Island” (1970-2005). Oparty na sugestywnej wizji dryfujcego ogrodu wizerunek Szczecina, przycigajcego innowacyjnych twrcw, w poczeniu z portowym charakterem miasta, bezporedni bliskoci dawnej Europy Zachodniej, coraz wikszego zrnicowania kulturowego oraz poczucia nieograniczonych moliwoci wywoanego obecnoci licznych niezagospodarowanych, otwartych miejskich przestrzeni i przestronnych ulic, pobudzi wyobrani kuratora i sta si bezporedni inspiracj do stworzenia koncepcji kuratorskiej.
Komisja wyonia nastpujcych finalistw, ktrych projekty na prace zostan zrealizowane w ramach Festiwalu: Paulina Goo, „Zalanie” oraz Vitalii Shupliak, „Soap bubbles”. Natomiast finalistami wystawy konkursowej zostali: Agnieszka Mastalerz z prac „Mechanizmy dyscyplinarne”, Aleksandra Gierada z prac „Oddech”, Anna Szmidt z prac „Bez tytuu”, Hanna Kaszewska z prac „Pozdrowienia z Atlantydy”, Iwona Rozbiewska z prac „Odwieanie regu”, Julia Dorobiska, Barbara Gryka, Jagoda Kwiatkowska oraz Anna Shimomura z prac „Przepyw”, Kasper Lecnim z prac „Remisja”, Katarzyna Przybya z prac „Genesis”, Konrad Juciski z prac „Miejsce [.] bezpiecznie 8”, Olga Milczyska z prac „Lust”, Piotr Piasta z prac „Tom&Thelma from The Realm of Forgotten Existence series”.                           

[zwi]


Szczecin
Muzeum Narodowe
"Malczewscy. Figura syna"
07.06.2017 - 23.07.2017

Figura syna przywouje problem dorastania mczyzn w kulturze patriarchalnej. Po psychoanalizie, a nastpnie po przyjrzeniu si roli kobiet w tej kulturze, mona zastanawia si, jakie konsekwencje przynosi ona dla mczyzn. Rodz si pytania o to, co tracili i zyskiwali w trakcie konfrontowania si z formuowanymi przez spoeczestwo oczekiwaniami wejcia w rol patriarchy – decydujcego o losach rodziny i stanowicego centrum spoeczestwa.  Wydawaoby si, e naturalnym kluczem do zaprezentowania twrczoci obu Malczewskich jest relacja pomidzy ojcem i synem. Z obu biografii wynika jednak, e zestawienie „ojciec i syn” nie jest jedyn moliwoci. Akcentuje ono przewag Jacka Malczewskiego. Podkrela ciar konfrontowania si Rafaa Malczewskiego z obliczem ojca, bdcego znanym i uznanym malarzem – jest to wany wtek tej wspzalenoci, cho nie jedyny. Przybra on ksztat legendy, ktra rzuca cie na inne aspekty tej podwjnej biografii. I to wydaje si bardziej zajmujce. Celem wystawy nie jest ledzenie wpyww wielkiego ojca na – bd co bd – mniej sawnego syna, lecz spojrzenie na Jacka i Rafaa Malczewskich jako synw.  Konfrontacja z wasnym ojcem (majca znaczcy wpyw na twrczo) przypadaa rwnie w udziale Jackowi Malczewskiemu. Julian Malczewski (ojciec Jacka) w duej mierze powici swe ycie, eby wyksztaci i poprowadzi drog twrcz swojego syna. Jego pomoc finansowa (ale i intelektualna) decydowaa o losie Jacka. Miaa jednak drug stron: przerodzia si w form opresji – oczekiwa, z ktrymi musia si konfrontowa uzdolniony syn. W odpowiedzi na to Jacek Malczewski postanowi nie ingerowa w wybory i decyzje swojego syna. O synach mona mwi take z innych przyczyn. Rafa Malczewski jako syn uczy si sztuki malarstwa od swojego ojca. Mody Malczewski dorasta w wiecie sztuki. Od najmodszych lat poznawa warsztat mistrza. Co jednak wane, Jacek Malczewski uczy si rwnie od swojego potomka – w pewnym stopniu stajc si jego synem. Ich twrczo to efekt wieloletniego dialogu.  Wystawa jest podzielona na trzy czci. W pierwszej z nich, „Synchronia, czyli spotkanie”, pokazana zostaa relacja midzy artystami – od najmodszych lat Rafaa Malczewskiego do dojrzaego malarstwa. „Synekdocha, czyli twarze” to dzia, w ktrym mona obcowa z fragmentami najbardziej typowymi dla caej twrczoci obu malarzy. W tej grupie prac zaprezentowane s midzy innymi role spoeczne, z ktrymi musieli si oni konfrontowa. W ostatniej czci, „Synczyzna – ojczyzna synw”, moemy obserwowa kulminacj zmagania si z presj spoeczno-kulturow na przykadzie sposobu konstruowania swoich ojczyzn przez obu Malczewskich. Na ekspozycji prezentowane s dziea z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz z prywatnej kolekcji. Wydarzeniu towarzyszy publikacja.

Rafa Malczewski, „Taniec”, 1924, olej, tektura, 100 x 69 cm, mat. pras. Muzeum Narodowe w Szczecinie

[zwi]

Definicje i (rne) moliwoci
Karolina Staszak

Stoj na staromodnym, a wic – nie bjmy si tego sowa – konserwatywnym stanowisku, e sztuka jest obszarem posiadajcym swoj niezbywaln autonomi. Przy czym, kiedy pisz lub mwi o autonomii, nigdy nie mam na myli tego, e moim ideaem jest sztuka wyabstrahowana z wszelkich okolicznoci ycia, tzw. sztuka dla sztuki. Osobicie nie przepadam za formalizmem, cierpn na widok sztuki-dekoracji. Najbardziej ceni »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych