strona gwna
wybierz miasto:
B G K O P R S T U W Z KONKURSY

Pozna
Galeria Piekary
"Przez szyb brylanty"
06.10.2018 - 09.11.2018

W roku 2018 mija 30 lat od mierci Stanisawa Teisseyre’a, rektora Pastwowej Wyszej Szkoy Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Artystycznego) w latach 1947-50, 1965-78, zasuonego dla poznaskiego ycia artystycznego organizatora i reformatora PWSSP. W 1988 roku Akademia Sztuk Piknych w Poznaniu na mocy testamentu byego rektora uczelni i jego ony Ireny, otrzymaa spadek, na ktry skadaa si kolekcja dzie sztuki oraz nieruchomo na poznaskiej Cytadeli, zwana od kilkudziesiciu lat „Teserwk”. Pierwsza wystawa Kolekcji Stanisawa Teisseyre’a bdzie miaa na celu nie tylko prezentacj wybranych wtkw artystycznych zgromadzonych dzie sztuki, ale take krytyczne opracowanie czci archiwum profesora Teisseyre’a. W przestrzeni Galerii Piekary zaprezentowane zostan obrazy Stanisawa Teisseyre’a, Teresy Pgowskiej i Piotra Potworowskiego z przeomu lat 50. i 60., pochodzce z kolekcji dawnego rektora uczelni, a take kolekcji muzealnych oraz nowy cykl prac Krzysztofa Pijarskiego. Punktem wyjcia prezentowanej ekspozycji stao si archiwum Teisseyre’a przechowywane w szufladach mebli stojcych do dzi w jego dawnej pracowni, skadajce si z kilku tysicy rnorodnych dokumentw zwizanych z jego yciem, ktre przypado na niemal cay wiek dwudziesty. Po ostatniej, pomiertnej wystawie, ktr otwarto w 1988 roku w poznaskim BWA, prawie nikt przez niemal trzydzieci lat nie interesowa si jego twrczoci. Przypomniano go dopiero w zeszym roku na wystawie Stanisaw Teisseyre 1905-1988. Twrcy i zaoyciele Szkoy Sopockiej zorganizowanej przez Muzeum Sopotu. Wystawa Przez szyb brylanty bdzie mierzy si z problemem historii ukrytej dotd w biografii artysty, zrekonstruowanej ze zdj, dziennikw i dokumentw pochodzcych z archiwum twrcy. Wystawa w Galerii Piekary jest jedn z dwch ekspozycji powstaych w ramach tego projektu  (Teserwka, ul. Na Szacach 4, 6.10–9.11, Przez szyb brylanty, Galeria Piekary 12.10-9.11).

[zwi]


Pozna
Galeria AT
"Tomasz Drewicz. Ciepem"
15.10.2018 - 26.10.2018

Tomasz Drewicz (ur. 1982); artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001 - 2005 studiowa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska na Politechnice Poznaskiej, oraz w latach 2004 - 2009 na Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu. Ukoczy studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwch specjalnociach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie zrealizowa w Pracowni Rzeby prof. Marcina Berdyszaka. By wsptwrc Koa Naukowego Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu, w latach 2008-2009 prezes tej organizacji. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni (UAP) – obecnie na stanowisku adiunkta w VI Pracowni Rzeby i Dziaa Przestrzennych. By laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Moda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Bra udzia w kilkudziesiciu wystawach zbiorowych w kraju i za granic. Publikowa teksty teoretyczne o sztuce wspczesnej w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Tomasz Drewicz zajmuje si w sztuce przede wszystkim instalacj, obiektami rzebiarskim i dziaaniami typu performance. W dziaalnoci twrczej i badawczej artysta podejmuje zagadnienia zwizane z nowymi technologiami oraz nowymi formami komunikacji i ich wpywem na struktur wspczesnego spoeczestwa. Badajc wspczesn kultur stara si odnale waciwe miejsce dla sztuki i form jej prezentacji. W swoich dziaaniach typu performance artysta wchodzi bardzo czsto w bezporedni reakcj z publicznoci, prowokujc j do przekraczania wewntrznych oporw czy stereotypowych zachowa. W jednej ze swoich prac artystycznych p.t. „Ptla” Drewicz nawizywa do globalizmu finansowego (giedy i szeroko rozumianej gospodarki wiatowej) i w przewrotny sposb wykorzysta go w procesie ksztatowania si i transformacji materii rzebiarskiej. O projekcje obecnej wystawy w Galerii AT artysta mwi: Kiedy w roku 2015, po raz pierwszy, miaem przyjemno prezentowa swj indywidualny projekt w Galerii AT, nie przypuszczaem nawet jak wielkie bdzie mia on dla mnie znaczenie. Powsta wwczas, w wyniku dziaania bardzo silnych emocji, zwizanych z dowiadczeniem mierci bliskiej osoby. Analizowanie procesu przemijania zapocztkowao mylenie o Cieple jako formie przepywu energii, wymiany informacji, deniu do uzyskania wzgldnej rwnowagi. Na obecnie realizowanej wystawie, zatytuowanej wanie „Ciepem”, prezentuj nie mniej emocjonalne podejcie do tego zagadnienia, cho tym razem, zaproponowana sytuacja dotyczy bdzie zupenie innych kwestii i uzyska nieco bardziej artobliwy charakter. Wystawa p.t. „Ciepem” jest drugim pokazem twrczoci Tomasza Drewicza w Galerii AT. („Zaraz wracam”, 2015)

[zwi]

   »

Po owocach
Karolina Staszak

Wassily Kandinsky, o ktrym pisze Kajetan Giziski w rubryce „Duchowo w sztuce”, zafascynowany rosyjskim symbolizmem przyj koncepcj artysty-kapana – osoby predysponowanej do kontaktowania si z Bogiem i potraficej przeoy na jzyk symboli niebiaskie treci. No, moe niekoniecznie „potraficej”, gdy tak naprawd artysta nawet nie zakada, e przekaz z gry bdzie zrozumiay dla odbiorcw sztuki. Nie »

reklama
reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych