strona gwna > 
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Bytom
Muzeum Grnolskie
"W rytmie buntu. Awangarda polska dwudziestolecia midzywojennego"
22.11.2017 - 22.04.2018
Patronat „Arteonu”

W sztuce polskiej rok 1917 jest uznawany za dat przeomow w kontekcie powstajcych nurtw awangardowych. Warty podkrelenia jest fakt, i w zryw stanowi kontynuacj podjtych na pocztku drugiego dziesiciolecia  XX wieku prb zrewolucjonizowania bdcych w stagnacji obszarw rodzimych rodowisk twrczych. Realizowane wwczas w Krakowie Wystawy Niezalenych (inspirowane francuskimi Salonami Odrzuconych) byy pierwsz zapowiedzi majcych wkrtce nastpi zmian. W rytmie buntu powstaway kolejne ugrupowania. W rytmie buntu wobec zastanych w kraju, tamszcych modych artystw norm, ale rwnie wobec cakowitego naladownictwa sztuki zachodnioeuropejskiej. Ekspresjonici, formici, Bunt, Rytm, Zwornik, Jednorg, Komitet Paryski, Szczep Szukalczykw herbu Rogate Serce…, a wrd nich przemieszczajcy si twrcy, goszcy potrzeb natychmiastowej artystycznej rewolucji. Przygotowywana w Muzeum Grnolskim ekspozycja stawia sobie za cel ukazanie rnorodnoci zjawisk tego okresu. Przyblia nowatorsk problematyk, miae formy wyrazu, a take niepoddajce si fali krytyki zdecydowane dziaania majce da w przyszoci grunt dla rodzcych si przez kolejne dziesiciolecia kontynuacji midzywojennych zryww awangardowych. Na ekspozycji w przewaajcej liczbie obecne s prace graficzne i rysunkowe, dla wielu twrcw stanowice najdoskonalsze medium obranych przez nich postaw. S rwnie prace rzebiarskie Xawerego Dunikowskiego (z okresu Wystaw Niezalenych), a take jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sztuki – Stanisawa Szukalskiego (obok pracy rzebiarskiej, paskorzeba oraz prace na podou papierowym). Wyjtek malarski stanowi zesp wybranych prac przedstawicieli Komitetu Paryskiego. W Bytomiu mona oglda prace autorstwa m.in.: Zbigniewa Pronaszki, Leopolda Lewickiego, Tytusa Czyewskiego, Bolesawa Stawiskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeskiej, Witkacego, Rafaa Malczewskiego, Brunona Schulza, Stefana Mroziskiego, Stanisawa Szukalskiego i artystw Szczepu herbu Rogate Serce, Jzefa Czapskiego, Ewy unkiewicz-Rogoyskiej, Wiktorii Goryskiej, Jana Hrynkowskiego, Janusza Marii Brzeskiego czy Karola Hillera.

Witkacy, „Bajka”, 1932, tusz, akwarela, MGBSz 3281, mat. pras. Muzeum Grnolskiego w Bytomiu

[zwi]

   »
W marcowym numerze „Arteonu” 

Micha Haake omawiajc „Pojmanie Chrystusa” Caravaggia, wyjania „Po co wiernym obrazy”, Piotr Bernatowicz pisze o przesuwaniu znacze na przykadzie pracy „Nazici” Piotra Uklaskiego, a Karolina Staszak prezentuje sztuk tworzon w obozie zagady Auschwitz. W najnowszym „Arteonie” take: Wojciech Delikta prezentuje environmenty Anne Hardy z okazji wystawy artystki w Rotterdamie, Agnieszka Salamon-Radecka recenzuje pokaz fotomontay Alicji Biaej w poznaskiej Galerii Ego, a Anna Bartosiewicz omawia dzk wystawAngeli Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, zatytuowan „Asamblae”. O malarstwie Wodzimierza Pawlaka, laureata Nagrody Cybisa 2017, pisze Andrzej Biernacki, w artykule z serii „Literaci plastycznie” twrczo rysunkow Zbigniewa Herberta przyblia Aleksandra Sikorska, natomiast rubryk „Rynek sztuki” tekstem o rynkowych szansach i puapkach dla zbieraczy kontynuuje Dorota aglewska. Ponadto w „Arteonie” jak zawsze felieton Andrzeja Biernackiego, recenzja ksiki, aktualia. 

Przestrzenie do czucia
Environmenty Anne Hardy
Wojciech Delikta

Rotterdamskie Museum Boijmans Van Beuningen zainaugurowao w 2013 roku nowy projekt wystawienniczy, nazwany „Sensory Spaces”. Zaproszonym do udziau w nim artystom udostpniono galeri Willema van der Vorma. Co roku troje twrcw przeobraa t cakiem spor sal (zajmujc wszake190 m²) w wieloelementow instalacj site-specific. Dotychczas w projekcie uczestniczyli m. in.: Oscar Tuazon, Elad Lassry, Abraham Cruzvillegas, Sabine Hornig czy Liu Wei. Siobhn Hapaska – irlandzka rzebiarka – skonstruowaa tu zoony system maszyn oraz tam, ktre potrzsay drzewkami oliwnymi, pozbawiajc je lici i owocw, a jednoczenie wypeniajc pomieszczenie dwikiem i zapachem. Mike Nelson natomiast zbudowa rzd korytarzy, w cianach ktrych wywiercono otwory, dajce wgld w ukryte za nimi lustrzane pejzae, cignce si w nieskoczono. Powstae realizacje stanowiy wic za kadym razem inn, osobist reakcj na zastan przestrze. Cho kuratorzy podkrelaj cisy zwizek pomidzy procesem twrczym, artystyczn interwencj a miejscem i jego architektur, to tym, co w caym przedsiwziciu wydaje si najistotniejsze, jest empiryczne dowiadczenie. Tytu projektu sugeruje bowiem przestrze, ktra oddziauje na sensorium odbiorcy – aktywizuje jego zmysy. Najnowsza, trzynasta ju odsona tego ekspozycyjnego przedsiwzicia tylko to potwierdza. Holenderskie muzeum zaprosio bowiem do wsppracy brytyjsk artystk Anne Hardy (ur. 1970), kojarzon z niezwykle skomplikowanymi, bez maa teatralnymi environmentami.

 Anne Hardy, „Sensory Spaces 13” (detail), widok ekspozycji w Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2018 © Anne Hardy, courtesy Maureen Paley, London, fot. Angus Mill 

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Arcy-Polska
„Polska” Alicji Biaej
Agnieszka Salamon-Radecka

Poeta Marcin wietlicki postanowi uczci stulecie odzyskania niepodlegoci przez Polsk tomikiem wierszy zatytuowanym „Polska (wizanka pieni patriotycznych)”. Autorski wybr utworw z lat 1980-2017 wydao na pocztku 2018 roku podpoznaskie wydawnictwo Wolno! (notabene, jak gosi stopka redakcyjna: „Podpisano i oddano do druku 11 listopada 2017”). Poezji wietlickiego towarzysz „wycinanki polskie”, czyli fotomontae Alicji Biaej. W poznaskiej Galerii Ego pokazano oryginalne fotomontae, take te, ktre ostatecznie nie trafiy do publikacji – nie ma w niej tych szczeglnie „kontrowersyjnych” prac, a niektre wystpuj w zmienionej wersji, jak np. „Arcy-Polak”, ktremu w ksice brakuje bardzo wanego atrybutu, czyli uamanych husarskich skrzyde. Galeryjna prezentacja wydaje si jak najbardziej uprawniona, gdy prace Biaej nie miay by wycznie ilustracjami do tekstw wietlickiego, lecz rwnolegle prowadzon, niezalen, wizualn opowieci, przeplatajc si z literack narracj. Std te zapewne unikanie przez wydawc okrelenia Biaej jako ilustratorki, a zastpienie tej nazwy pojciem „artystki wizualnej”. Paradoksalnie wanie galeryjna przestrze zdaje si formuowa odpowied na pytanie, czy ostatecznie cel ten udao si osign.

Alicja Biaa, z cyklu „Wycinanki polskie”, 2017/2018, 40 x 29 cm, mat. prasowe Galeria Ego

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Asamblae – przerost treci
Wystawa Angeli Melitopoulos i Maurizia Lazzarato w MS
Anna Bartosiewicz

Raz na jaki czas w Polsce odbywaj si wystawy, ktre stanowi pokosie rozmaitych projektw badawczych. Pokazywane w ich ramach prace bazuj na dokumencie i filmie wideo. Opowiadaj o rozmaitych zjawiskach spoecznych, kulturalnych czy geopolitycznych. Taki charakter miay np. „Gotong Royong. Rzeczy, ktre robimy razem” w warszawskim CSW czy „Pocztek” Huberta Czerepoka w Zachcie. W nurt tych prac z pogranicza sztuki i nauki wpisuj si take „Asamblae. Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato” – dwuczciowy, audiowizualny projekt badawczy powicony postaci oraz praktyce psychiatrycznej Flixa Guattariego.
Urodzona w Monachium Angela Melitopoulos jest artystk i nauczycielk akademick, by studentk Nam June Paika, autork instalacji audiowizualnych, wideoesejw, prac dokumentalnych oraz tekstw teoretycznych, z kolei urodzony we Woszech Maurizio Lazzarato to niezaleny socjolog, filozof i wykadowca na Uniwersytecie Paryskim. W zeszym roku prace tandemu mona byo zobaczy podczas documenta 14, a wczeniej – na Berlinale (2011) czy Biennale w Tajpej (2012).

Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, „Asamblae”

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Po co wiernym obrazy?
„Pojmanie Chrystusa” Caravaggia
Micha Haake

Zawsze przed wanym chrzecijaskim witem religijnym, kiedy wierni rozpamituj opisane w Ewangeliach wydarzenia, przypominane s rozmaite dziea sztuki, ktre je wyobraaj. Take przed tegorocznymi witami Wielkiej Nocy pojawi si w prasie i innych mediach synne obrazy przedstawiajce mk, mier i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po co jednak reprodukuje si te dziea?
Wedug Marcina Lutra obrazy maj jedynie przypomina o witych postaciach. Wszelk wiedz o ich dokonaniach wierni powinni czerpa wycznie z Pisma witego, jedynego autorytetu (zasada sola scriptura). Obrazy, zdaniem reformatora, byy dla istoty religijnego poznania obojtne. Wszelako rwnie silnie zaznaczyy si w historii kultury gosy uznajce, e obrazy maj daleko silniejsze oddziaywanie na zmysy i umys ni pismo. Wiedzia ju o tym Platon, wiedzieli take teoretycy sztuki w okresie kontrreformacji. Rnili si jednak zasadniczo w ocenie tego faktu. Platon bowiem przestrzega, e moc obrazw, zyskiwana dziki tworzeniu iluzji, oddala ogldajcego je widza od prawdy i zwodzi go na manowce. Teolodzy katoliccy z XVI wieku natomiast pragnli, aby obrazy zostay jeszcze lepiej ni dotd wykorzystane w docieraniu z religijnym przekazem do wiernych. Wierzyli, e kontakt z dzieem sztuki moe przyczyni si do zbawienia duszy. Nazywali malarstwo „niem teologi”.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, „The Taking of Christ” (fragment), 1602, oil on canvas, 133,5 x 169,5 cm, On indefinite loan to the National Gallery of Ireland from the Jesuit Community, Leeson St., Dublin who acknowledge the kind generosity of the late Dr Marie Lea-Wilson

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Wolno w obozie zagady
Sztuka w Auschwitz
Karolina Staszak

Poezja tworzona w warunkach wojennych jest dla nas oczywist spucizn, dziki ktrej poznajemy realia okupacji i nabieramy szacunku dla nieprawdopodobnie bolesnych historii naszych przodkw. Kady licealista potrafi wymieni nazwiska choby kilku literatw urodzonych okoo roku 1920, kady zna wiersze uchodzcego za najwybitniejszego z nich, Krzysztofa Kamila Baczyskiego, ktry o swoim pokoleniu pisa: „Nas nauczono. Nie ma mioci./ Jake nam jeszcze ucieka w mrok/ przed aglem nozdrzy wszcych nas,/ przed sieci wzdt kijw i rk,/ kiedy nie wrc matki ni dzieci/ w pustego serca rozpruty strk”.
Dla kontrastu – niewielu historykw sztuki potrafi choby w oglnym zarysie scharakteryzowa twrczo plastyczn tego okresu. W historyczno-artystycznej narracji wystpuje sztuka dwudziestolecia midzywojennego oraz sztuka powojenna, natomiast okres dziaa militarnych, okupacji i obozw koncentracyjnych stanowi w niej znaczc luk. Wypenienie jej nie jest wane ze wzgldu na sam pynno narracji, lecz z powodu ludzi, ktrym sztuka pomoga przey koszmar – zarwno jako owoc rzemielniczej pracy, umoliwiajcej fizyczne przetrwanie, jak i forma mentalnej ucieczki.
Jeli Theodor W. Adorno uwaa, e „pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzystwem”, to jak nazwaby tworzenie pejzay w samym centrum pieka – w obozie zagady? Jak nazwaby fakt tworzenia piknych kobiecych wizerunkw w wiecie, w ktrym yy prawie wycznie wychudzone, yse winiarki o owrzodzonych obliczach? Tylko z teoretycznego punktu widzenia mona si spodziewa, czy nawet oczekiwa, milczenia wobec dowiadczania tak nieludzkiej rzeczywistoci. Poznajmy jej zaskakujce wiadectwa, bymy nastpnie sami mogli cho na chwil przed nimi zamilkn.

Marian Ruzamski, „Portret mczyzny w okularach”, KL Auschwitz 1943-44, materiay prasowe MNK

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Kim s „Nazici”?
Przesuwanie znacze
Piotr Bernatowicz

Faszyzm nigdy nie opiera si na teatrze. Jego fundamentalnymi elementami s: autorytaryzm, nacjonalizm i – na podstawowym, psychologicznym poziomie – osobowo autorytarna. (…) Konstrukcja i propagowanie faszyzmu jako ramy do rzdzenia, administrowania pastwem lub dla narodowej tosamoci, ma jednak wiele wsplnego z teatrem” – napisaa krytyczka Ezrha Jean Black w kontekcie pracy Piotr Uklaskiego „Nazici” (Ezrha Jean Black, „My favourite Nazi”, February 1, 2017, „Artillery Magazine”). T wanie teatralno ma ukazywa praca polskiego artysty, zoona z 164 fotosw pochodzcych z plakatw, broszur, czy powstaych w rnych krajach i w rnych dekadach filmw na temat drugiej wojny wiatowej. Nie chodzi o opowiadanie historii, fabu, intrygi i ich uwodzc moc, ale o skupienie uwagi na bohaterach tworzonej, nowej rzeczywistoci. Idc za t refleksj, mona powiedzie, e Uklaski z (gwnie hollywoodzkich) filmw o II wojnie wiatowej wydestylowa faszyzm – jak pisze krytyczka, ktra najwyraniej utosamia faszyzm z nazizmem. Wspomniana przez ni „rama” nie musi by przeadowana i przesadnie wyrafinowana, wystarczy zestaw symboli, nasycenie nimi przestrzeni, odpowiednie owietlenie i skupienie na nich uwagi. Przede wszystkim, jak sugeruje dalej Ezrha Jean Black, wane jest powtarzanie, tak, by dobrze je utrwali.
Nie jest to jedyna interpretacja pracy Uklaskiego, pokazanej po raz pierwszy w 1998 roku w The Photographers Gallery w Londynie (poniej m.in. w berliskim KunstWerke). Londyska galeria rozesaa list, skierowany m.in. do mediw, w ktrym przestrzegaa przed pochopn interpretacj wystawy jako idealizacji czy te gloryfikacji nazizmu, czym zwrcia jednoczenie uwag, e i tak mona j odczyta – jako gloryfikacj nazizmu wanie. Echa takiej interpretacji wybrzmiewaj w recenzji berliskiej wystawy „Nazistw”. „Czy widzielicie kiedykolwiek wizerunek Heinricha Himmlera? Facet wyglda jak obrzydliwa gruszka. Gorzej, gruszka bez karku. Aktorzy tacy, jak Klaus Kinsky, Clint Eastwood, Marlon Brando, Ralph Fiennes – oni nigdy nie bd wyglda tak le” – konstatowaa April Lamm.
Powysze gosy nie obciaj jednak artysty odpowiedzialnoci za idealizacj nazizmu, przeciwnie – raczej doceniaj go za podjcie i uwypuklenie tego problemu. Uklaski zbierajc wizualne lady obecnoci nazistw w popkulturze, zwraca uwag na to, jak bardzo idealizowany jest ich obraz. Tym samym nie tyle gloryfikuje nazizm, ile raczej rzekomo oskara twrcw filmowych, ktrzy z chci zysku wbijaj do gw faszywy obraz zbrodniarzy.

 Piotr Uklaski, widok wystawy „Czterdzieci i cztery” w warszawskiej  Zachcie, 2013

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Gusta i guciki
Kolekcjonerzy i zbieracze
Dorota aglewska 

Bez nich dziaalno antykwariuszy czy ekspertw nie miaaby sensu. Kolekcjonerzy. Zbyt atwo zapominamy, ile znacz. A przecie, jak pisali ju w latach 50. ubiegego wieku Jan Biaostocki i Micha Walicki, obecne zbiory malarstwa europejskiego w polskich muzeach skupiaj w ogromnej wikszoci dorobek kolekcjonerstwa indywidualnego.
W kolekcjonerstwie, w przeciwiestwie do prostego kupowania sztuki, konieczny jest czynnik wiadomoci i celowoci dziaania, a take okrelonego poziomu wiedzy, pewnego znawstwa, cho niekoniecznie naukowego. Warto te doda, o czym wspomina historyk sztuki Andrzej Piekos, e sama kolekcja to „zbir, ktrego warto nie polega na cennoci poszczeglnych elementw, ale na wzajemnych odniesieniach tych przedmiotw w zbiorze, powstawaniu nowych kontekstw i sensw”. Zadziwiajco aktualnie brzmi postulaty takich postaci, jak Atanazy Raczyski, ktry w 1836 roku pisa: „Znajomo starego malarstwa, sztuka rozpoznawania szk, epok i artystw, odrniania dzie prawdziwych od kopii, sztuka dostrzegania przemalowa i wiedza o wartoci dziea (...), wszystko to wymaga wielkiego dowiadczenia, licznych bada, dobrej pamici, wiedzy szerokiej i niezawodnej, umiejtnoci wrodzonych, ale i nabytych”. Kolekcjonerstwo i postaci kolekcjonerw bywaj definiowane rozmaicie. Barwnie opisywa ich Andrzej Ryszkiewicz, znawca malarstwa polskiego oraz dziejw kolekcjonerstwa: „Skromni i pyszni, hojni i skpi, uczeni, artyci i dziwacy, proci i snobi. Powtarzam: ich wszystkich czy pewne znami wielkoci, zasugi. Dlatego warci s, aby o nich pisa”. Kolekcjonerw mog opisywa barwne okrelenia: owcy, odkurzacze czy kreatorzy.

GRAF. Z. KOM

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Ostra linia
Rysunki Zbigniew Herberta
Aleksandra Sikorska

Poeta Zbigniew Herbert zostawi po sobie niemal 4000 szkicw zgromadzonych w 290 szkicownikach. Rysowa portrety znanych mu osb, jak i bohaterw obrazw malarskich, detale architektoniczne, wybrane fragmenty pejzau, przerysy dzie, rysunki humorystyczne, karykatury (np. Petrarki). Wybr jego rysunkw by ju prezentowany szerszemu gronu: m.in. w 2006 roku kilkadziesit szkicw poety pokazaa wrocawska Galeria OPUS, w 2008 roku (z okazji Roku Herberta) w Bibliotece Narodowej odbya si wystawa „Zbigniew Herbert. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza”, na ktrej zaprezentowano m.in. skany szkicownikw poety. Kilka lat pniej, w 2015 roku, w krakowskim MOCAK-u pokazano portrety autorstwa Herberta na wystawie pt. „Twarze”. W ostatnich  latach ukazay si te dwie publikacje, prezentujce bardzo skromny wybr rysunkw poety – „Herbert. Znaki na papierze” oraz „Promieniowanie. Strony ze szkicownikw Zbigniewa Herberta” Emilii Olechnowicz. Mimo tych przedsiwzi, plastyczna twrczo Herberta zdecydowanie pozostaje na marginesie bada. Szkoda, poniewa jest interesujcym dopenieniem jego twrczoci literackiej. W jakim stopniu prace plastyczne stanowi uzupenienie poezji i prozy autora „Barbarzycy w ogrodzie”? Co go skaniao ku utrwalaniu rzeczywistoci wanie w ten sposb?

Zbigniew Herbert, „Widok na wityni bogini Afai na wyspie Egina”, 1975, rysunki z Archiwum Zbigniewa Herberta w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Feedback
Komentarz niepokorny
Andrzej Biernacki
 

Feedback albo – mwic po ludzku – informacja zwrotna od odbiorcy, to niewtpliwie jedna z najbardziej przez kadego autora podanych i – per saldo – najbardziej dla niego poytecznych reakcji na tekst. Liczy si, a jeszcze bardziej przydaje, dosownie KADY rykoszet opinii, niezalenie od ciaru zawartych w nim argumentw. Mdry czy gupi, gboki czy wprost przeciwnie, jest dla autora zawsze najlepszym sygnaem tego, jaki naprawd skutek w narodzie wywouje jego myl.
Mechanizm ten wietnie ilustruje odzew jednego z czytelnikw poprzedniego numeru „Arteonu”, poruszonego treci mojego artykuu pt. „NaSzym czy Kulturze?”. Bo cho formuowanych przez owego czytelnika tez oraz zasugerowanego kierunku korekty moich wnioskw nie podzielam, to nie znaczy, e jego wysiek jest dla mnie zupenie bez znaczenia. Przeciwnie. Wanie dziki niemu mam szans wzmocni ton wyjciowego przekazu wymow nowych, istotnych dla peni obrazu rzeczy, wtkw.
Przypomn, e kanw swojej relacji z otwartego spotkania z kuratorem ostatniej edycji documenta, Adamem Szymczykiem, uzupeniem wwczas o refleksje dotyczce samego Wydziau Zarzdzania Kultur Wizualn warszawskiej Akademii Sztuk Piknych – organizatora i gospodarza tego wydarzenia. Wanie fakt poczenia tych tematw rozsierdzi mojego czytelnika i oponenta, ktry jak najsuszniej domyli si, e taki maria nie moe wry niczego dobrego. Pozostaje jednak pytanie, czy win za wtpliwy efekt spotkania niewtpliwego bohatera midzynarodowego skandalu finansowego z niewtpliwie publicznym edukatorem modziey, jakim jest WZKW, godzi si obarcza opisujcego to publicyst?

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Marek Maksymczak, „Bunt przeciw wadzy i formalizmowi. Prba interpretacji twrczoci grupy Wprost”, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018, ss. 450
Aleksandra Sikorska

Ksika Marka Maksymczaka powstaa jako praca doktorska w Instytucie Sztuki PAN. Punktem wyjcia do rozwaa autora we „Wstpie” s sowa Krystyny Czerni, ktra zwrcia uwag na kryzys sztuki w „kruchcie” Kocioa, wskazujc na stae i niezbyt oryginalne motywy w niej wykorzystywane. Autor zwraca uwag, e grupa artystyczna Wprost jako powojenna grupa niezalena bya blisko Kocioa, a za najbardziej zapamitane w wiadomoci Polakw uwaane s te jej dziea, ktre powstay w latach 80. (na fali Solidarnoci i wyboru Karola Wojtyy na papiea). Nie jest to jednak – zdaniem autora – najbardziej pomylny okres w historii tej wyjtkowej grupy, ktrej momenty dziaalnoci, zarwno te najwietniejsze, jak i najmniej pomylne, chce przybliy czytelnikom. Maksymczak stawia sobie jeszcze jeden cel: przeciwstawi si powszechnej recepcji grupy, ukaza bdne mniemania krytykw sztuki na jej temat („zadouczyni rzeczywistej postawie grupy, ktra zasuguje w polskiej historiografii na rehabilitacj”). Niesprawiedliwe opinie dotyczce czonkw grupy Wprost, charakteryzujce si brakiem elementarnej wiedzy (choby na temat czonkw grupy), byy wygaszane m.in. przez And Rottenberg i Dawida Radziszewskiego. 

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Proces wyrzynania si zbkw u przecitnego dziecka... sztuki
Malarstwo Wodzimierza Pawlaka
Andrzej Biernacki

W 1992 roku, w katalogu towarzyszcym wystawie Gruppy w warszawskiej Zachcie, Maryla Sitkowska przytoczya opini Jarosawa Modzelewskiego, niezbyt pochlebnie komentujc wyniki wsplnej (jego i pozostaych czonkw formacji) sesji malowania z modela w kociele na ytniej. Modzelewski stwierdzi wwczas: „Praca z modela surowo zweryfikowaa nasz kondycj malarzy jako akademikw” (kady z nich by w tym czasie ju kilka lat po dyplomie ASP, a niektrzy zatrudnieni jako dydaktycy uczelni – przyp. AB).
Nie poczuem si t opini jako specjalnie zaskoczony, poniewa dane mi byo z autopsji dowiadcza efektw rozwizywania analogicznych zada przez wikszoci studiujcych przedstawicieli tzw. dzikiego malarstwa. Wrd nich, oczywicie, Wodka Pawlaka (wsplny rok i pracownia rysunku), ktry wrd malarzy Gruppy mia jednak dla mnie zawsze pozycj odrbn. On te wprawdzie, a moe szczeglnie on, miewa spore trudnoci z pokonaniem niemiertelnego zadania akademickiego, jakim jest owo legendarne studium postaci, ale te nie mia z tym szkolnym defektem nieporadnoci jakiego gruntownego problemu. Zwaszcza, majc w perspektywie planowany cig nastpstw. Jakby od pocztku by przekonany, e tego typu sprawdziany sprawnoci rozumienia i przekadu na jzyk malarstwa ksztatu realnego nie maj istotnego zastosowania w koncepcji, ktr wanie chcia wdroy. Wicej, e owa sprawno zdaje si sta z t koncepcj w oczywistej sprzecznoci. Troch na zasadzie, jak uj to w jednym z wywiadw: „Nie kama, ale prawdy nie powiedzie” z zamiarem oddalania si od rozwiza werystycznych, ku instrumentom poetyckiej przenoni.

Wodzimierz Pawlak, „Powrt do Lascaux”, fragment, 2012, 130 x 170 cm, zdjcia dziki uprzejmoci artysty

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym